writing

1. Који су пореске олакшице за повратнике приликом закључења уговора о раду са послодавцем у Србији?

За особе које заснивају радни однос са послодавцем у Србији, на радном месту за које је потребно посебно стручно образовање и потреба која се не може лако задовољити на домаћем тржишту рада, остварује се право на умањење основице пореза и доприноса за 70% за зараду. Постоје два одвојена основа по којем се могу остварити ова умањења – за новонастањена лица у Србији.

2. Које услови треба да се испуне да би се применила олакшица?

Лица која у тренутку закључења уговора о раду са домаћим послодавцем имају мање од 40 година, и у периоду од 12 месеци пре запослења су претежно боравила ван Србије ради даљег школовања, односно стручног усавршавања, за месечну зараду која је већа од 162.300,00 РСД.

Новонастањена лица, без обзира на године старости, која су у периоду од 24 месеца пре закључења уговора о раду са домаћим послодавце боравила претежно ван територије Републике Србије, на радном месту за које је потребно стручно образовање и потреба се не може лако задовољити на домаћем тржишту рада за месечну зараду која је већа од 243.450,00 РСД.

3. Да ли постоје још неки услови који се примењују на повратнике а који су релевантни за примену пореских прописа о умањену основице пореза?

Општи услов за умањење основице је да се повратник, истовремено са заснивањем радног односа или у разумном року по заснивању радног односа,

настани на територији Републике Србије и испуњава услов да се сматра њеним пореским резидентом по основу центра животних и пословних интереса, као и пореским резидентом Србије за потребе примене уговора о избегавању двоструког опорезивања које Србија примењује са другим државама.

4. Који су релевантни прописи за остваривање пореских олакшица?

Закон о порезу на доходак грађана као и Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање дефинишу умањења основице пореза и доприноса за запошљавање повратника.

Поред тога, приликом запошљавања повратника који потпадају под категорије за које умањене може да се оствари, потребно је консултовати и Правилник о начину остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањеног обвезника, као и Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (секција која дефинише зараду новонастањеног обвезника, са правом на умањење за 70% основице пореза на зараду и доприноса по члану 15в Закона и члану 15а Закона о доприносима, са бенефицираним стажом).

5. У ком периоду се могу користити олакшице?

Олакшице се могу користити у периоду од 5 година од тренутка закључења уговора о раду са домаћим послодавцем.

6. Шта се дешава уколико повратник промени посао?

Без обзира на промену послодавца, повратник у периоду од 5 година од закључења уговора о раду има право да остварује умањене основице пореза и доприноса, уз кумулативно испуњење услова који су предвиђени законом (код новог послодавца).

7. Да ли је ближе дефинисан боравак у иностранству пре закључења уговора о раду?

Јесте, доношењем посебног Правилника којим се ближе дефинишу начини остваривања права на умањење основице пореза на зараде за новонастањене обвезнике.

8. Да ли су пореске олакшице условљене старошћу запосленог?

За месечну зараду која је већа од од 162.300,00 РСД, Закон прописује да се умањење примењује на лица која имају до 40 година старости (уз испуњење свих осталих услова). За месечне зараде које су веће од 243.450,00 РСД, услов година старости не постоји (уз испуњење свих осталих услова прописаних Законом).