looking-for-job

01. Како да се пријавим на евиденцију Националне службе за запошљавање?

Пријављивање на евиденцију незапослених лица обавља се лично, према месту пребивалишта или месту рада, односно престанка радног односа ако лице у том месту има боравиште.

Последња измена 14.01.2020.

02. Уверење о пребивалишту (за територију Града Београда)

На евиденцију Националне службе за запошљавање могу да се пријаве:

 • Незапослена лица која траже поса
 • Запослени који траже промену посла

 • Друга лица која траже посао (пензионери, студенти, ученици, лица којима мирују права из радног односа, и друга лица)
 • Страни држављани

Последња измена 14.01.2020.

03. Која је документација неопходна за пријављивање на евиденцију НСЗ?

Основна документација за пријављивање је: лична карта или друга важећа јавна исправа са фотографијом и личним подацима издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту лица, доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид), акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу).03. Која је документација неопходна за пријављивање на евиденцију НСЗ?03. Која је документација неопходна за пријављивање на евиденцију НСЗ?

Списак додатне документације за држављане Републике Србије у зависности од категорије, доступна је на веб презентацији Националне службе за запошљавање.

Документација коју подносе страни држављани:

 • У случају сталног настањења – лична карта за странце и нострификована диплома.
 • У случају привременог боравка – пасош и нострификована диплома.

Последња измена 14.01.2020.

04. Како може Национална служба за запошљавање да ми помогне да нађем посао?

Национална служба за запошљавање нуди низ услуга које имају за циљ да Вам пруже подршку у тражењу посла и увећавају Ваше могућности за запошљавање, као што су:

 • Обавештавање о могућностима и условима за запошљавање;

 • Посредовање у запошљавању у земљи и иностранству;
 • Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере;
 • Учешће у мерама активне политике запошљавања;
 • Процена радне способности;
 • Професионална рехабилитација и учешће у програмима и мерама прилагођеним особама са инвалидитетом;
 • Новчана накнада за време незапослености.

Последња измена 24.01.2020

05. Које су обавезе незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање?

Обавезе незапосленог лица пријављеног на евиденцију Националне службе за запошљавање (НСЗ) су да:

 • активно тражи запослење и непосредно се обраћа послодавцу ради запослења,

 • утврди са НСЗ индивидуални план запошљавања и да поштује сва права и обавезе које по њему има,
 • учествује у мерама активне политике запошљавања,
 • не одбија понуђено одговарајуће запослење и одговарајуће образовање и обуку,
 • се јавља послодавцима ради разговора о запослењу, по упуту НСЗ или на сопствену иницијативу,
 • се лично јавља НСЗ ради обавештавања о могућностима и условима запослења и посредовања у запошљавању, у складу са индивидуалним планом запошљавања, а најмање једном у три месеца, као и на сваки позив НСЗ,
 • обавести НСЗ о свакој промени која утиче на стицање или губљење права или обавеза по овом закону, најкасније пет дана од настанка промене.

Последња измена 14.01.2020.

06. Где могу да се информишем о слободним радним местима?

О слободним радним местима можете да се информишете код саветника за запошљавање у организационим јединицама Националне службе за запошљавање (НСЗ), уз помоћ самоуслужног система у филијали НСЗ , у публикацији „Послови“, на веб презентацији или огласним таблама НСЗ-а и другим порталима за тражење посла.

Последња измена 24.01.2020.

07. Да ли постоје обуке и радионице за незапослене и које?

Постоје следеће обуке и радионице које организује и пружа Национална служба за запошљавање: обука за активно тражење посла, клуб за тражење посла, тренинг самоефикасности, радионица за превладавање стреса услед губитка посла, као и обуке за тржиште рада и обуке на захтев послодавца.

Последња измена 14.01.2020.

08. Желим да започнем сопствени посао, али треба ми обука.

Национална служба за запошљавање организује дводневну обуку Пут до успешног предузетника, на којој можете добити информације о покретању бизниса и припреме бизнис плана. На обуку можете да се пријавите код свог саветника за запошљавање.

Последња измена 14.01.2020.

09. Желим да постанем предузетник и потребна ми је финансијска подршка.

Подршка самозапошљавању у Националној служби за запошљавање подразумева и финансијску помоћ која се реализује путем јавних позива за доделу субвенције за самозапошљавање који су временски ограничени. Субвенција за самозапошљавање је намењена незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва.

10. Шта је то стручна пракса и како да се пријавим за стручну праксу?

Стручна пракса подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци. Програм је намењен лицима без радног искуства у струци, а који су пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање. Више информација потражите на веб презентацији Националне службе за запошљавање.

Последња измена 14.01.2020.

11. Желим да обавим приправнички стаж, коме да се обратим?

Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци, за које је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита кад је то предвиђено као услов за рад на одређеним пословима. Незапослено лице, у циљу обављања приправничког стажа, потребно је да се обрати свом саветнику за запошљавање.

На веб презентацији Националне службе за запошљавање објављују се јавни позиви за реализацију приправника за незапослене како са средњим, тако и са високим образовањем.

Последња измена 14.01.2020.

12. Желим да похађам програм специјалистичких информатичких обука за ИТ сектор, коме да се обратим?

Специјалистичке информатичке обуке (Преквалификације за ИТ) представљају стицање нових знања, вештина и способности незапослених лица у области напредних информационих технологија. Циљ програма је да се незапосленима који немају предзнања из области програмирања, у релативно кратком временском периоду, омогући стицање основних

знања и вештина програмирања у различитим програмским језицима. Ове обуке програмирања представљају основ за све полазнике за радно ангажовање у овим областима, и добар темељ за надоградњу знања и вештина и унапређење у свету програмирања и информационих технологија.

Последња измена 14.01.2020.

13. Шта су то сајмови запошљавања и када се одржавају?

Сајам запошљавања вам пружа могућност да се, у непосредном контакту, представите већем броју послодаваца који имају потребу за запошљавањем нових кадрова. План одржавања сајмова запошљавања, по градовима, доступан је на веб презентацији Националне службе за запошљавање.

Последња измена 13.01.2020.

14. Како да напишем биографију и припремим се за разговор за посао?

Кроз програм обука за активно тражење посла коју организује Национална служба за запошљавање бићете припремљени да се успешно представите послодавцу, напишете радну биографију и припремите за разговор за посао.

Последња измена 13.01.2020.

15. Шта су то приватне агенције за запошљавање и како могу да ми помогну у тражењу посла?

Агенције за запошљавање информишу и посредују у запошљавању у земљи и иностранству, нуде професионалну оријентацију и саветовање о планирању каријере, исто као и Национална служба за запошљавање. Услуге су бесплатне за незапослена лица.

16. Како могу да закажем саветовање о могућностима за развој каријере?

Саветовање о могућностима за развој каријере обавља се индивидуално, на основу личног захтева (неопходно је заказати термин) и/или упута надлежног саветника за запошљавање.

Термин се, када је у питању лични захтев, може заказати код саветника за планирање каријере у филијалама НСЗ или саветника за каријерно информисање у Центрима за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) у НСЗ.

Последња измена 24.01.2020.

17. Како да се укључим у јавни рад?

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада,

кога одређује Национална служба за запошљавање.Незапослено лице које је заинтересовано за укључивање у наведену меру, обраћа се свом саветнику за запошљавање који исто евидентира у оквиру индивидуалног плана запошљавања. Услови за ангажовање лица на јавним радовима се прописују јавним конкурсом за организовање спровођења јавних радова.

Последња измена 22.01.2020.

19. Да ли имам право на новчану накнаду за незапослене?

Ако се на евиденцију незапослених пријављујете после престанка радног односа, односно престанка осигурања, добићете упут за подношење захтева за новчану накнаду. Захтев ће за вас, по правилу, попунити запослени у Националној служби за запошљавање (НСЗ), у електронској форми, у информационом систему НСЗ.

Том приликом добићете информације о доказима које треба приложити, као и доказима које НСЗ може прибавити по службеној дужности.

Право на новчану накнаду можете остварити:

 • Ако сте се у року од 30 дана од дана престанка радног односа, односно престанка осигурања пријавили на евиденцију незапослених и поднели захтев за новчану накнаду;
 • Ако сте били осигурани за случај незапослености најмање 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци. Непрекидним осигурањем сматра се и прекид обавезног осигурања краћи од 30 дана;
 • Ако претходни радни однос није престао вашом вољом или кривицом.

Последња измена 13.01.2020.

20. Да ли свако коме је престало осигурање има право на новчану накнаду?

Ако вам је радни однос престао вашом вољом (отказом или споразумом са послодавцем) или кривицом, или сте се определили за отпремнину из буџета Републике Србије, у поступку решавања вишка запослених у износу који је виши од износа који би вам ваш послодавац исплатио према Закону о раду, не можете остварити право на новчану накнаду.

Неопходно је да поново будете осигурани минимално 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци, да бисте могли да остварите право у некој следећој незапослености.

Последња измена 13.01.2020.

21. Који су рокови за подношење захтева за новчану накнаду?

Новчана накнада припада незапосленом од наредног дана од дана престанка обавезног осигурања, ако се пријави и поднесе захтев Националној служби за запошљавање у року од 30 дана од дана престанка радног односа или престанка осигурања.

Ако захтев поднесе по истеку наведеног рока, новчана накнада припада само за преостало време од дана подношења захтева.

Право на новчану накнаду не може да оствари незапослени ако захтев поднесе по истеку исплатног периода за које би право на новчану накнаду припадало по закону.

У рок за подношење захтева не рачуна се време за које је незапослени по прописима о здравственом осигурању био привремено спречен за рад.

Последња измена 13.01.2020.

22. Ко одлучује о вашем захтеву за новчану накнаду и у којим роковима?

О вашем захтеву за новчану накнаду одлучује филијала Националне службе за запошљавање (НСЗ) у року од 30 дана од покретања поступка.

По жалби, одлуку доноси директор НСЗ у року од 60 дана од дана када је предата уредна жалба.

Ако сте незадовољни решењем којим је одлучено по жалби, можете покренути управни спор код Управног суда са седиштем у Београду у року од 30 дана од дана пријема другостепеног решења.

Последња измена 13.01.2020.

23. Од чега се састоји новчана накнада?

Право на новчану накнаду обухвата:

 • Новчану накнаду у нето износу,
 • Пензијско и инвалидско осигурање и

 • Здравствено осигурање.

Последња измена 24.01.2020.

24. Колико дуго и како се исплаћује новчана накнада?

Дужина исплатног периода зависи од стажа осигурања који се утврђује на основу периода пријаве на обавезно социјално осигурање за случај незапослености , осим ако се право остварује у трајању од 24 месеца када се стаж осигурања утврђује у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

 • За стаж осигурања у дужини од једне до пет година, период исплате накнаде износи три месеца.
 • За стаж осигурања у дужини од 5 до 15 година, период исплате накнаде износи 6 месеци.
 • За стаж осигурања од 15 до 25 година, период исплате накнаде износи 9 месеци.
 • За стаж осигурања дужи од 25 година, период исплате накнаде износи 12 месеци.
 • Ако незапосленом недостаје до две године до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању, период исплате може трајати и 24 месеца.

За поновно остваривање права на новчану накнаду рачуна се само новоостварени стаж осигурања, осим за лица којима до испуњавања првог услова за пензију недостаје 2 године. Провера ових чињеница врши се у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

Новчана накнада исплаћује се у месецу за претходни месец на рачун отворен у банци Поштанска штедионица.

Последња измена 24.01.2020.

25. Да ли се за новчану накнаду признаје стаж осигурања навршен у другим државама?

Република Србија са одређеним бројем земаља има закључене билатералне споразуме о социјалном осигурању којима је регулисано и давање за случај незапослености.

Провера у иностарнству подразумева да надлежна организација за запошљавање те државе потврди стаж који би био признат да се новчана накнада остварује пред тим органом као и податак о евентуалном коришћењу новчане накнаде. Потврђени стаж осигурања се сабира са стажом навршеним у Републици Србији.

Последња измена 13.01.2020.

26. Под којим условима могу да користим новчану накнаду до пензије?

Ако незапосленом недостаје до две године до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, период исплате може трајати до 24 месеца. У поступку по захтеву врши се провера стажа осигурања у надлежној филијали РФ ПИО и само ако се утврди да су испуњени услови за остваривање права на пензију у периоду од две године од престанка последњег осигурања,

признаје се право на новчану накнаду у трајању од 24 месеца. Ово право престаје испуњавањем првог услова за пензију (превремена старосна или старосна пензија, а може престати и из других разлога прописаних законом).

Последња измена 24.01.2020.

27. Како се израчунава износ новчане накнаде?

Више информација о методологији обрачуна новчане накнаде можете пронаћи на веб презентацији Националне службе за запошљавање.

Последња измена 13.01.2020.

28. Да ли имам право на здравствено осигурање ако сам незапослен?

За време остваривања права на новчану накнаду имате право на здравствено осигурање и ви и чланови ваше породице који нису осигурани по другом приоритетнијем основу.

Уколико нисте корисник новчане накнаде преко Националне службе за запошљавање и немате други сопствени основ осигурања,

нити можете да се осигурате као члан породице, можете да будете обавезно здравствено осигурани као незапослено лице уколико су вам приходи испод прописаног цензуса, а што утврђује филијала/испостава РФЗО у којој имате пребивалиште. Цензус се разликује од месеца до месеца. Уколико су вам приходи изнад прописаног цензуса треба да се укључите у обавезно здравствено осигурање.

Последња измена 13.01.2020.

29. Да ли могу да уплаћујем доприносе за пензијско и инвалидско осигурање док сам незапослен, на који начин?

Уколико нисте осигурани, имате могућност да сами уплаћујете доприносе за пензијско инвалидско осигурање при чему можете да изаберете једну од 13 понуђених основица. Основице се мењају почетком године и важе целу годину. Обавезно осигурање по овом основу може трајати колико год ви желите.

Неопходно је редовно уплаћивати доприносе за време трајања осигурања, јер се у противном период осигурања за који нису плаћени доприноси не може признати у стаж. Како бисте сами уплаћивали доприносе за пензијско и инвалидско осигурање потребно је да поднесете захтев надлежној филијали.

Последња измена 13.01.2020.

30. Ако сам уплаћујем доприносе, да ли ћу тако моћи да регулишем и здравствено осигурање?

Самостална уплата доприноса не односи се на здравствено осигурање већ само на пензијско осигурање. Уколико желите и здравствено да се осигурате, обратите се Републичком фонду за здравствено осигурање.

Последња измена 13.01.2020.

31. Шта је потребно да би странац могао да ради у Републици Србији?

Странац се може запослити у Републици Србији под условом да поседује одобрење за привремени боравак или стално настањење и дозволу за рад.

Почев од 01.јануара 2020. године странац може да прибави дозволу за рад и на основу визе за дужи боравак по основу запошљавања.

Последња измена 13.01.2020.

32. Ко је надлежан за издавање дозвола за рад страним држављанима?

За издавање дозвола за рад странцима надлежна је Национална служба за запошљавање.

Последња измена 13.01.2020.

33. Да ли постоје и где се могу преузети обрасци захтева за издавање дозвола за рад?

Да, постоје. Обрасци захтева за издавање дозвола за рад се могу преузети на веб презентацији Националне службе за запошљавање (НСЗ), у оквиру секције Дозволе за рад или у филијалама НСЗ-а.

Последња измена 13.01.2020.

34. Да ли је дозвола за рад за све странце иста или постоје различите врсте дозвола?

Постоји више врста дозвола за рад, за сваку дозволу постоји посебан образац захтева који се може преузети са веб презентације Националне службе за запошљавање:

 1. Захтев за издавање личне радне дозволе

 1. Захтев за издавање радне дозволе за запошљавање
 2. Захтев за издавање радне дозволе за упућена лица
 3. Захтев за издавање радне дозволе за кретање у оквиру привредног друштва
 4. Захтев за издавање радне дозволе за независног професионалца
 5. Захтев за издавање радне дозволе за оспособљавање и усавршавање
 6. Захтев за издавање радне дозволе за самозапошљавање.

Последња измена 13.01.2020.

35. Којој филијали Националне службе за запошљавање треба поднети захтев за издавање дозволе за рад за странце?

Захтев за издавање, односно продужење дозволе за рад за странце, подноси се организацији надлежној за послове запошљавања према:

1) Месту привременог боравка или сталног настањења странца, код дозвола које се издају на захтев странца (лична радна дозвола или дозвола за оспособљавање и усавршавање кад је подноси странац);

2) Седишту послодавца, за дозволе за рад које се издају на захтев послодавца и уколико је послодавац регистрован у Републици Србији (радна дозвола за запошљавање, за упућена лица, за кретање у оквиру привредног друштва и за оспособљавање и усавршавање кад захтев подноси послодавац);

3) Месту где се рад обавља (радна дозвола за самозапошљавање и радна дозвола за независног професионалца).

Последња измена 24.01.2020.

36. Да ли се за издавање дозволе за рад за странце наплаћује такса, колико она износи и на који рачун се уплаћује?

За захтев за издавање дозволе наплаћује се такса за захтев и такса за издавање дозволе за рад.Трошкове издавања радне дозволе сноси послодавац – подносилац захтева и исте не може пренети на странца. Износи и бројеви рачуна такси доступни су на веб презентацији Националне службе за запошљавање.

Последња измена 13.01.2020.