Trudničko bolovanje se otvara zbog privremene sprečenosti za rad usled bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Trudničko bolovanje započinjete samo ako Vam izabrani lekar – ginekolog u državnoj zdravstvenoj ustanovi utvrdi bolest ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, odnosno ako Vam otvori bolovanje. Trudničko bolovanje možete da započnete ako ste zaposlena, preduzetnica, samostalna umetnica, verska službenica ili javni beležnik/javni izvršitelj.

Poslednja izmena 23.01.2020.

Trudničko bolovanje određuje izabrani lekar – ginekolog i traje najduže do otvaranja porodiljskog odsustva. Naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja za prvih 30 dana isplaćuje poslodavac, a od 31. dana Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Porodiljsko odsustvo je pravo na odsustvo koje počinje najranije 45, a najkasnije 28 dana pre utvrđenog termina porođaja i traje tri meseca nakon rođenja deteta.

Odsustvo sa rada radi nege deteta je pravo na odsustvo koje počinje od trenutka završetka porodiljskog odsustva, a traje najduže 365 dana ako je u pitanju prvo i drugo dete, odnosno dve godine ako se radi o trećem i svakom narednom detetu.

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta isplaćuje ministarstvo nadležno za socijalna pitanja.

Poslednja izmena 23.01.2020.

Za vreme trudničkog bolovanja ne primate platu, već naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja ostvarujete iz meseca u mesec i to:

 • Ako ste zaposlena, na osnovu odgovarajuće dokumentacije koju podnosi poslodavac, a na osnovu dostavljene potvrde o otvaranju bolovanja i doznaka koje se predaju svakog meseca.
 • Ako ste preduzetnica, kada izvršite privremeni prekid obavljanja delatnosti kod APR-a ili nastavite da obavljate delatnost uz davanje ovlašćenja poslovođi, na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca.
 • Ako ste samostalna umetnica, kada predate potvrdu ili rešenje odgovarajućeg udruženja, na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca.
 • Ako ste javni beležnik ili javni izvršitelj, na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca.

Dokumentacija se predaje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj ste osigurane i počev od 31. dana trudničkog bolovanja.

Više informacija možete naći na veb prezentaciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Poslednja izmena 23.01.2020.

Potrebno je da se javite izabranom lekaru-ginekologu koji otvara trudničko bolovanje.

Trudničko bolovanje se otvara kada izabrani lekar – ginekolog utvrdi da postoji bolest ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće. Potvrdu o otvaranju bolovanja izdatu od izabranog lekara – ginekologa dostavljate svom poslodavcu.

Poslodavac kod koga ste u radnom odnosu podnosi filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj ste obavezno zdravstveno osigurani zahtev za isplatu naknade zarade sa propisanom dokumentacijom.

Poslednja izmena 23.01.2020.

Naknada zarade isplaćuje se za period za koji je izabrani lekar (ginekolog)/ lekarska komisija (stručno-medicinski organ) utvrdio trudničko bolovanje i to za sve vreme trajanja bolovanja, odnosno samo za vreme trajanja radnog odnosa za koje biste primali zaradu, odnosno platu. Ako ste preduzetnica, primate naknadu za vreme za koje biste obavljali delatnost kao da nije nastupilo trudničko bolovanje.

Poslednja izmena 23.01.2020.

Naknada zarade za vreme trudničkog bolovanja obračunava se na osnovu prosečne zarade koju je zaposlena ostvarila u prethodnih 12 meseci, pre meseca u kojem je nastupilo bolovanje. Za mesece u kojima zaposlena nije bila u radnom odnosu, a ulaze u osnov za naknadu zarade, uzima se minimalna zarada.

Naknada zarade za preduzetnice, javne beležnike/javne izvršitelje i samostalne umetnice obračunava se na osnovu prosečne mesečne osnovice na koju je plaćen doprinos utvrđen u 12 meseci pre odlaska na trudničko bolovanje. Ako ste u tih 12 meseci bili osigurani kraće, osnov za naknadu zarade čini osnovica na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, utvrđena prema periodu u kojem ste bile osigurane. Za mesece u kojima niste obavljale delatnost, akojiulaze u osnov za naknadu zarade, uzima se najniža mesečna osnovica doprinosa.

Za vreme trudničkog bolovanja visina naknade zarade se obezbeđuje u visini od 100% od osnova za naknadu zarade.

Poslednja izmena 23.01.2020.

Ne. Čak iako Vam ugovor o radu ističe u toku trajanja trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, POSLODAVAC JE DUŽAN DA VAM VREME TRAJANJA UGOVORA PRODUŽI DO ISTEKA PRAVA NA ODSUSTVO.

Poslednja izmena 23.01.2020.

Ako ste u radnom odnosu (na neodređeno ili određeno vreme), vaše porodiljsko odsustvo može početi najranije 45 dana, a obavezno 28 dana prepredviđenogtermina za porođaj.Termin porođajaodređuje lekar koji vodi trudnoću. Ako ste angažovani van radnog odnosa, nemate pravo na korišćenje porodiljskog odsustva.

Porodiljsko odsustvo prestaje kada dete napuni tri meseca života.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Odsustvo sa rada radi nege deteta traje preostali period od navršena tri meseca života deteta do 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva ako je u pitanju prvo i drugo dete, odnosno dve godine ako se radi o trećem i svakom narednom detetu.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Ako ste na porodiljskom odsustvu ili odsustvujete sa rada da biste negovali dete imate pravo na naknadu zarade. Naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta možete primati 365 dana za prvo i drugo dete. Nakon rođenja trećeg i svakog narednog deteta, naknadu primate dve godine.

Poslednja izmena 16.01.2020.

Platu dobijate ako ste zaposleni, odnosno kada kao zaposleni radite i dolazite na posao. Sve drugo su naknade zarade koje se isplaćuju za vreme odsustva sa rada.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Ako ste u radnom odnosu (na određeno ili neodređeno vreme), možete koristiti porodiljsko odsustvo ukoliko je majka napustila dete, umrla ili iz nekog opravdanog razloga ne može da koristi porodiljsko odsustvo (npr. majka deteta je na izdržavanju kazne zatvora ili je teže bolesna).

Porodiljsko odsustvo prestaje kada dete napuni tri meseca života.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Po navršena tri meseca života deteta, roditelji koji su u radnom odnosu, mogu se dogovoriti ko će od njih koristiti odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva ako je u pitanju prvo i drugo dete, odnosno do dve godine ako se radi o trećem i svakom narednom detetu.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta možete primati 365 dana za prvo i drugo dete. Nakon rođenja trećeg i svakog narednog deteta, naknadu primate dve godine. U periodu kada koristite porodiljsko odsustvo ili odsustvo sa rada radi nege deteta ostvarujete pravo na naknadu zarade.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Majka i otac deteta ne mogu u isto vreme koristiti porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta.

Poslednja izmena 16.01.2020.

Danom porođaja otpočinje porodiljsko odsustvo.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Pravo na naknadu zarade možete ostvariti kada počne Vaše porodiljsko odsustvo. Zahtev podnosite u opštini u kojoj živite i ne morate ga podneti lično. Zahtev i spisak dokumentacije koju podnosite uz zahtev možete naći ovde.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vrši isplatu naknade zarade na Vaš račun, kao i poreza i doprinosa na odgovarajuće uplatne račune.

Poslednja izmena 23.01.2020.

O podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta odlučuje se u roku od 30, odnosno 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Rešenjem o pravu na odsustvo sa rada, odnosno na naknadu zarade utvrđena je dužina trajanja prava. Do promene u ovim rešenjima dolazi samo ako je nastupila neka od činjenica koja je od uticaja na ostvarivanje prava (npr. prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca, smrt korisnika, smrt deteta i slično).

Poslednja izmena 24.01.2020.

Naknadu zarade ne mogu ostvariti lica koja nisu u radnom odnosu.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Roditelj deteta koje je teško psihofizički ometeno i kome je potrebna posebna nega može da odsustvuje sa rada ili da radi sa polovinom punog radnog vremena, kako bi mogao da neguje dete.

Mišljenje o psihofizičkom stanju deteta daje komisija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za vreme odsustva sa rada roditelj ima pravo na naknadu zarade.

Ovo pravo roditelj može da koristi najduže do pete godine života deteta.

Poslednja izmena 23.01.2020.

U porodilište treba poneti ličnu kartu, karticu zdravstvenog osiguranja, potvrdu o krvnoj grupi Zavoda za transfuziju krvi i uput izabranog ginekologa.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Zdravstvenu zaštitu možete da koristite i sa neoverenom karticom zdravstvenog osiguranja. Ukoliko kartica zdravstvenog osiguranja nije overena zato što nisu plaćeni dospeli doprinosi, možete koristi zdravstvenu zaštitu ali nemate pravo na naknadu zarade.

Poslednja izmena 24.01.2020.

Ovde možete proveriti da li Vam je kartica overena unosom ličnog broja osiguranika (LBO) koji se nalazi na kartici i broja kartice zdravstvenog osiguranja.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Morate kontaktirati lekara u zdravstvenoj ustanovi koji će potvrditi rođenje deteta i podneti prijavu rođenja deteta u papirnom obliku ili elektronskim putem preko usluge „Bebo, dobro došla na svet” („eBeba“). Ako je podneta prijava u papirnom obliku, morate otići kod matičara po mestu prebivališta i izvršiti upis deteta u matičnu knjigu rođenih i tom prilikom dajete izjavu o imenu i prezimenu deteta zajedno sa svojim suprugom.

Dovoljno je da ponesete ličnu kartu, a ukoliko ste stranac, putnu ispravu. Ukoliko niste u braku, možete sami da prijavite dete i tom prilikom možete da navedete oca deteta, koga će matičar pozvati da da izjavu o priznanju očinstva. Prebivalište deteta prijavljujete u policijskoj stanici, a prijavu na zdravstveno osiguranje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj ste Vi ili otac deteta osigurani.

Poslednja izmena 24.01.2020.

Usluga „Bebo, dobro došla na svet“ ili skraćeno „eBeba“ omogućava roditeljima da već u porodilištu, potpuno besplatno i bez čekanja u redovima i obilazaka šaltera, pokrenu sve administrativne procedure u vezi sa rođenjem deteta. Usluga je dostupna u svim porodilištima na teritoriji Republike Srbije.

Preduslov je samo da roditelji imaju važeću ličnu kartu ili pasoš i da su se dogovorili oko ličnog imena deteta (ime i prezime), a zdravstveni radnik će u njihovo ime pokrenuti sledeće procedure: upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta, prijavu zdravstvenog osiguranja i podnošenje zahteva za dobijanje kartice zdravstvenog osiguranja, kao i podnošenje zahteva za roditeljski dodatak i lokalna novčana davanja Grada Beograda.

Roditeljima na kućnu adresu stiže izvod iz matične knjige rođenih, kartica zdravstvenog osiguranja i rešenje za roditeljski dodatak i lokalna novčana davanja Grada Beograda, dok putem SMS poruke i/ili elektronske pošte (e-mail) obaveštenje o ishodu pokrenute procedure.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Ne treba, za svaku od usluga koje ste prijavili preko „eBebe“, stići će Vam obaveštenje na kontakt koji ste ostavili u zdravstvenoj ustanovi (SMS poruka ili e-mail). Ukoliko ste se za to opredelili u zdravstvenoj ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih i kartica zdravstvenog osiguranja biće poslati na adresu na koju je prijavljeno dete, a rešenje za roditeljski dodatak i lokalna novčana davanja Grada Beograda na adresu prebivališta majke.

U suprotnom, izvod iz matične knjige rođenih možete preuzeti u najbližoj opštini ili poručiti ga preko Portala eUprava, a karticu zdravstvenog osiguranja u nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Do izdavanja kartice beba može ostvariti zdravstvenu zaštitu sa Vašom karticom. Ukoliko želite, iako nije potrebno, do uručenja kartice možete tražiti potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite u ispostavi u kojoj je beba prijavljena na osiguranje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Zdravstveni radnici u porodilištu su u obavezi da Vam uruče „Obaveštenje za roditelje“ na kome je navedeno koje ste usluge pokrenuli u porodilištu, kao i šifru zahteva. Za sve informacije u vezi sa vašom prijavom, možete se obratiti putem kontakt forme Vlade Republike Srbije uz navođenje šifre zahteva koju ste dobili u bolnici.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Prijavu rođenja deteta vršite preko usluge „eBeba“ u porodilištu.

Dovoljno je da imate važeću ličnu kartu ili putnu ispravu. Preduslov da se prijava deteta izvrši u porodilištu jeste da su oba roditelja ili jedan od roditelja srpski državljani. Ukoliko je jedan od roditelja strani državljanin, kod sebe mora imati važeću putnu ispravu. Ukoliko su oba roditelja strani državljani, procedure u sklopu ove usluge u porodilištu se ne mogu pokrenuti, a zdravstveni radnik će svakako poslati prijavu rođenja nadležnom matičaru dok su roditelji u obavezi da u roku od 30 dana od rođenja deteta posete matičnu službu na opštini na kojoj je dete rođeno.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Ukoliko ste mlađi od 18, a stariji od 16 godina prijavu rođenja i prebivališta deteta umesto vas vrši vaš zakonski zastupnik ili staratelj.

Ukoliko ste mlađi od 18 godina, a sklopili ste brak, imate pravo da sami prijavite rođenje svoga deteta, kao i njegovo prebivalište. Prijava rođenja deteta vrši se u porodilištu preko usluge „eBeba“.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Prijavu rođenja deteta vršite preko usluge eBeba” u porodilištu. Ukoliko niste u braku i ne želite da navede oca deteta, prijavu vrši same. To znači da samostalno odlučujete u pogledu svih procedurakoje čine uslugu „eBeba“.

Ukoliko niste u braku, ali želite da navedete oca deteta, prijavu vršite zajedno odnosno neophodno je prisustvo i lica koga navodite kao oca deteta. U tom slučaju, potpisujete i izjavu o ocu deteta, a otac je u obavezi da se ode u matičnu službu u opštini u kojoj je dete rođeno i potpiše zapisnik o priznavanju očinstva najkasnije u roku od 30 dana od dana rođenja deteta kako bi sve procedure koje su pokrenute u porodilištu mogle nesmetano da se realizuju.

Vaše prisustvo u matičnoj službi prilikom potpisivanja zapisnika o priznavanju očinstva nije potrebno ukoliko ste u bolnici potpisale izjavu o ocu deteta. Sve dok lice označeno kao otac deteta ne potpiše zapisnik o priznavanju očinstva u matičnoj službi, nijedna procedura pokrenuta u porodilištu u okviru „eBebe“ neće biti realizovana.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Prijavu za upis rođenja deteta možete podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva naše zemlje u inostranstvu ili matičaru u opštinskoj ili gradskoj upravi prema svom poslednjem prebivalištu u zemlji. Potrebno je da imate izvod iz matične knjige rođenih za dete izdat od strane inostranog organa.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Izvod iz matične knjige rođenih nije potrebno prilagati u postupcima koji se vode pred državnim organima. U drugim situacijama, radi dobijanja izvoda, možete se uz ličnu kartu obratiti matičaru u bilo kojoj opštinskoj ili gradskoj upravi, u diplomatsko-konzulatnom predstavništvu naše zemlje u inostranstvu, kao i poručiti ga elektronskim putem preko Portala eUprava.

Poslednja izmena 16.01.2020.

Prijavu prebivališta deteta vršite preko usluge „eBeba“ u porodilištu.

U drugim slučajevima, prebivalište deteta prijavljujete u policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici nadležnoj po mestu vašeg prebivališta.

Ukoliko roditelji imaju različitu adresu prebivališta, prijavu podnosi jedan od njih uz saglasnost drugog, odnosno roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo.

Prijavu i ostale informacije pogledajte na veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poslednja izmena 22.01.2020.

Potvrdu o prebivalištu vašeg deteta nije potrebno prilagati u postupcima koji se vode pred državnim organima.

U drugim slučajevima, zahtevom za izdavanje potvrde možete se obratiti policijskoj upravi/stanici nadležnoj po mestu prebivališta deteta.

Poslednja izmena 23.01.2020.

Prijavu na zdravstveno osiguranje vršite u porodilištu preko usluge „eBeba“.

Ako prijavu na zdravstveno osiguranje niste obavili u porodilištu, dete se prijavljuje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj je prijavljen jedan od roditelja kao nosilac osiguranja.

Za zaposlenog roditelja prijavu vrši poslodavac. Ako roditelj sam uplaćuje doprinose, tada vrši prijavu na zdravstveno osiguranje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj je osiguran.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Kartica zdravstvenog osiguranja stiže na adresu prebivališta automatski ako je prijavljena preko usluge „eBeba“.

Ako ste zaposleni, prijavu vrši poslodavac. Ako sami plaćate doprinose ili ste nezaposleni, prijavu i zahtev za izdavanje kartice podnosite na šalteru filijale/ispostave Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Ukoliko ste izgubili karticu, novi zahtev za izradu kartice podnosite preko šaltera filijale/ispostave RFZO-a u kojoj je dete prijavljeno na zdravstveno osiguranje i potrebno je da dostavite dokaz o uplati ako želite da se kartica dostavi na kućnu adresu.

Kartica je besplatna za: novorođenče kome je to prva isprava o osiguranju, decu sa posebnim potrebama, žrtve nasilja u porodici, korisnike novčane socijalne pomoći koji poseduju rešenje centra za socijalni rad.

Kartica se dostavlja najkasnije 90 dana od podnošenja zahteva.

Poslednja izmena 22.01.2020.

Kartica se automatski overava ukoliko su plaćeni doprinosi.

Doprinose uplaćuje poslodavac ako ste zaposleni, odnosno to činite samostalno ako ste preduzetnik, samostalni umetnik, javni beležnik/javni izvršitelj ili poljoprivrednik.

Nezaposlena lica karticu overavaju lično jednom godišnje na šalteru filijale/ispostave Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Zahtev za roditeljski dodatak možete podneti u porodilištu u okviru usluge „eBeba“ ili u svojoj opštini. Roditeljski dodatak se dobija za prvo, drugo, treće i četvrto živorođeno dete. Rok za rešavanje zahteva za roditeljski dodatak je 30 dana od dana podnošenja zahteva. Uz zahtev za roditeljski dodatak ne prilaže se dodatna dokumentacija, već se ona pribavlja po službenoj dužnosti na osnovu saglasnosti stranke.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Pravo na roditeljski dodatak može se ostvariti i ako roditelji ne žive na istoj adresi, ali je potrebno pribaviti uverenje Centra za socijalni rad prema prebivalištu majke i oca deteta, ako su majka i dete prijavljeni na različitim adresama.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Iznos roditeljskog dodatka varira budući da se usklađuje 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine. Usklađivanje se vrši na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci. Nominalni iznos roditeljskog dodatka utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Roditeljski dodatak se uplaćuje na Vaš tekući račun, koji mora biti otvoren u Banci Poštanska štedionica. Ako nemate otvoren račun, biće vam otvoren u toj banci po službenoj dužnosti i na njega će biti uplaćen roditeljski dodatak.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom predviđa i sledeća davanja:

● Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva

● Naknada zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta

● Naknada zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta

● Ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta

● Dečji dodatak

● Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom i decu korisnike novčane socijalne pomoći.

Grad ili opština, u zavisnosti od svojih mogućnosti, mogu propisati i neko drugo davanje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Porodilište obaveštava dom zdravlja da je beba rođena. Dom zdravlja odmah angažuje patronažnu sestru koja obilazi Vas i bebu na adresi prebivališta na nekoliko dana, prema pravilima zdravstvene struke.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Možete se posavetovati kod izabranog pedijatra (koga birate pri prvom dolasku na pregled) ili pozivom servisa Halo beba na broj telefona 011/7158-444 ili putem adrese elektronske pošte halobeba@zdravlje.org.rs.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Novorođenče u prvih mesec dana prima vakcinu protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa B.

Odojče, od drugog meseca do navršene prve godine, prima vakcinu protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, hepatitisa B, hemofilusa influence i oboljenja izazvanih streptokokusom pneumonije.

O vakcinaciji u narednim godinama života možete se informisati kod pedijatra i na veb prezentaciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Zahtevom se možete obratiti policijskoj upravi/stanici po mestu prebivališta deteta.

Ukoliko ste u inostranstvu, zahtev za izdavanje pasoša za Vaše dete možete podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva naše zemlje u inostranstvu.

Iznos naknada i ostale informacije pogledajte na veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Pisani zahtev za usvojenje deteta mogu podneti supružnici ili vanbračni partneri ili lice koje živi samo. Zahtev se podnosi centru za socijalni rad u mestu gde supružnici ili vanbračni partneri ili lice koje živi samo ima prebivalište.

Centar za socijalni rad utvrđuje da li su podnosioci zahteva podobni za usvojenje na osnovu sledeće dokumentacije:

 1. izvod iz matične knjige rođenih;
 2. izvod iz matične knjige venčanih (ako su podnosioci zahteva u braku);
 3. uverenje o državljanstvu;
 4. lekarsko uverenje;
 5. uverenje da nisu potpuno ili delimično lišeni roditeljskog prava;
 6. uverenje da nisu potpuno ili delimično lišeni poslovne sposobnosti;
 7. uverenje da nisu osuđivani za krivična dela;
 8. uverenje da se ne vodi istraga;
 9. potvrda o zaposlenju i mesečnim prihodima;
 10. potvrda o imovinskom stanju;
 11. potvrda da nije određena mera zaštite od nasilja u porodici.

Podnosioci zahteva prolaze u centru za socijalni rad i program pripreme i obuke za usvojenje. Stručnjaci centra za socijalni rad, na osnovu pribavljene dokumentacije, završene pripreme i obuke i razgovora sa podnosiocima zahteva daju konačnu procenu opšte podobnosti za usvojenje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Ako usvojite dete ili vam je dete upućeno na prilagođavanje, a nije starije od 5 godina, imate pravo da odsustvujete sa rada. Dužina odsustva zavisi od starosti deteta. Ako je dete mlađe od tri meseca, možete odsustvovati 11 meseci neprekidno, a ako je dete starije od tri meseca, dužina odsustvovanja može biti osam meseci.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Ukoliko odsustvujete sa rada u periodu međusobnog prilagođavanja sa detetom ili nakon usvojenja deteta, imate pravo na naknadu zarade.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Pravo na dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji je državljanin Republike Srbije (RS) i ima prebivalište u RS ili strani državljanin koji ima status stalno nastanjenog stranca.

Pravo se ostvaruje za prvo četvoro dece po redu rođenja u porodici, a izuzetno na osnovu posebnog rešenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i za dete iz višestruke trudnoće koje je rođeno zajedno sa trećim, četvrtim detetom.

Pravo se ostvaruje na osnovu materijalnih uslova porodice pri čemu se procenjuju nepokretnosti, novčana i druga likvidna sredstva i prihodi ostvareni u tri meseca pre podnošenja zahteva.

Deca za koju je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica i deca korisnika novčane socijalne pomoći koja redovno pohađaju školu, pravo ostvaruju nezavisno od materijalnih uslova porodice.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Iznos dečjeg dodatka varira budući da se usklađuje 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine. Usklađivanje se vrši na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci. Nominalni iznos dečjeg dodatka utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Poslednja izmena 14.01.2020.

Zahtev za dečji dodatak podnosi se nadležnoj službi dečje zaštite prema mestu prebivališta.

Poslednja izmena 14.01.2020.