Srećna porodica pozira na kauču u dnevnoj sobi, majka, otac i ćerka

01. Kada mogu da odem na trudničko bolovanje?

Trudničko bolovanje se otvara zbog privremene sprečenosti za rad usled bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Trudničko bolovanje započinjete samo ako Vam izabrani lekar – ginekolog u državnoj zdravstvenoj ustanovi utvrdi bolest ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, odnosno ako Vam otvori bolovanje.

Trudničko bolovanje možete da započnete ako ste zaposlena, preduzetnica, samostalna umetnica, verska službenica ili javni beležnik/javni izvršitelј.

Poslednja izmena 23.01.2020.

02. U čemu je razlika između trudničkog bolovanja, porodilјskog odsustva i odsustva radi nege deteta?

Trudničko bolovanje određuje izabrani lekar – ginekolog i traje najduže do otvaranja porodilјskog odsustva. Naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja za prvih 30 dana isplaćuje poslodavac, a od 31. dana Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Porodilјsko odsustvo je pravo na odsustvo koje počinje najranije 45, a najkasnije 28 dana pre utvrđenog termina porođaja i traje tri meseca nakon rođenja deteta.

Odsustvo sa rada radi nege deteta je pravo na odsustvo koje počinje od trenutka završetka porodilјskog odsustva, a traje najduže 365 dana ako je u pitanju prvo i drugo dete, odnosno dve godine ako se radi o trećem i svakom narednom detetu.

Porodilјsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta isplaćuje ministarstvo nadležno za socijalna pitanja.

Poslednja izmena 23.01.2020.

03. Da li primam platu/naknadu ako sam na trudničkom bolovanju?

Za vreme trudničkog bolovanja ne primate platu, već naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.

Poslednja izmena 14.01.2020.

04. Kako mogu da ostvarim pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja?

Pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja ostvarujete iz meseca u mesec i to:

 • Ako ste zaposlena, na osnovu odgovarajuće dokumentacije koju podnosi poslodavac, a na osnovu dostavlјene potvrde o otvaranju bolovanja i doznaka koje se predaju svakog meseca.

 • Ako ste preduzetnica, kada izvršite privremeni prekid obavlјanja delatnosti kod APR-a ili nastavite da obavlјate delatnost uz davanje ovlašćenja poslovođi, na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca.
 • Ako ste samostalna umetnica, kada predate potvrdu ili rešenje odgovarajućeg udruženja, na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca.
 • Ako ste javni beležnik ili javni izvršitelј, na osnovu doznaka koje predajete svakog meseca.

Dokumentacija se predaje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj ste osigurane i počev od 31. dana trudničkog bolovanja.

Više informacija možete naći na veb prezentaciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Poslednja izmena 23.01.2020.

05. Ko prijavlјuje trudničko bolovanje – ja ili poslodavac i kada?

Potrebno je da se javite izabranom lekaru-ginekologu koji otvara trudničko bolovanje.

Trudničko bolovanje se otvara kada izabrani lekar – ginekolog utvrdi da postoji bolest ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće. Potvrdu o otvaranju bolovanja izdatu od izabranog lekara – ginekologa dostavlјate svom poslodavcu.

Poslodavac kod koga ste u radnom odnosu podnosi filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj ste obavezno zdravstveno osigurani zahtev za isplatu naknade zarade sa propisanom dokumentacijom.

Poslednja izmena 23.01.2020.

06. Koliko dugo mogu da primam naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja?

Naknada zarade isplaćuje se za period za koji je izabrani lekar (ginekolog)/ lekarska komisija (stručno-medicinski organ) utvrdio trudničko bolovanje i to za sve vreme trajanja bolovanja, odnosno samo za vreme trajanja radnog odnosa za koje biste primali zaradu, odnosno platu.

Ako ste preduzetnica, primate naknadu za vreme za koje biste obavlјali delatnost kao da nije nastupilo trudničko bolovanje.

Poslednja izmena 23.01.2020.

07. Kako se obračunava naknada zarade za vreme trudničkog bolovanja?

Naknada zarade za vreme trudničkog bolovanja obračunava se na osnovu prosečne zarade koju je zaposlena ostvarila u prethodnih 12 meseci, pre meseca u kojem je nastupilo bolovanje. Za mesece u kojima zaposlena nije bila u radnom odnosu, a ulaze u osnov za naknadu zarade, uzima se minimalna zarada.

Naknada zarade za preduzetnice, javne beležnike/javne izvršitelјe i samostalne umetnice obračunava se na osnovu prosečne mesečne osnovice na koju je plaćen doprinos utvrđen u 12 meseci pre odlaska na trudničko bolovanje. Ako ste u tih 12 meseci bili osigurani kraće, osnov za naknadu zarade čini osnovica na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, utvrđena prema periodu u kojem ste bile osigurane. Za mesece u kojima niste obavlјale delatnost, akojiulaze u osnov za naknadu zarade, uzima se najniža mesečna osnovica doprinosa.

Za vreme trudničkog bolovanja visina naknade zarade se obezbeđuje u visini od 100% od osnova za naknadu zarade.

Poslednja izmena 23.01.2020.

08. Da li mogu da izgubim posao ako sam otišla na trudničko bolovanje?

Ne. Čak iako Vam ugovor o radu ističe u toku trajanja trudničkog bolovanja, porodilјskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, POSLODAVAC JE DUŽAN DA VAM VREME TRAJANјA UGOVORA PRODUŽI DO ISTEKA PRAVA NA ODSUSTVO.

Poslednja izmena 23.01.2020.

09. Kada mogu da odem na porodilјsko odsustvo i koliko dugo ono traje?

Ako ste u radnom odnosu (na neodređeno ili određeno vreme), vaše porodilјsko odsustvo može početi najranije 45 dana, a obavezno 28 dana prepredviđenogtermina za porođaj.Termin porođajaodređuje lekar koji vodi trudnoću. Ako ste angažovani van radnog odnosa, nemate pravo na korišćenje porodilјskog odsustva.

Porodilјsko odsustvo prestaje kada dete napuni tri meseca života.

Poslednja izmena 14.01.2020.

10. Kada počinje i koliko traje odsustvo sa rada radi nege deteta?

Odsustvo sa rada radi nege deteta traje preostali period od navršena tri meseca života deteta do 365 dana od dana otpočinjanja porodilјskog odsustva ako je u pitanju prvo i drugo dete, odnosno dve godine ako se radi o trećem i svakom narednom detetu.

Poslednja izmena 14.01.2020.

11. Da li primam naknadu zarade za vreme porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta?

Ako ste na porodilјskom odsustvu ili odsustvujete sa rada da biste negovali dete imate pravo na naknadu zarade. Naknadu zarade za vreme porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta možete primati 365 dana za prvo i drugo dete. Nakon rođenja trećeg i svakog narednog deteta, naknadu primate dve godine.

Poslednja izmena 16.01.2020.

12. Koja je razlika između plate i naknade?

Platu dobijate ako ste zaposleni, odnosno kada kao zaposleni radite i dolazite na posao. Sve drugo su naknade zarade koje se isplaćuju za vreme odsustva sa rada.

Poslednja izmena 14.01.2020.

13. Da li kao otac deteta mogu da odem na porodilјsko odsustvo i koliko ono traje?

Ako ste u radnom odnosu (na određeno ili neodređeno vreme), možete koristiti porodilјsko odsustvo ukoliko je majka napustila dete, umrla ili iz nekog opravdanog razloga ne može da koristi porodilјsko odsustvo (npr. majka deteta je na izdržavanju kazne zatvora ili je teže bolesna).

Porodilјsko odsustvo prestaje kada dete napuni tri meseca života.

Poslednja izmena 14.01.2020.

14. Da li kao otac deteta mogu da odem na odsustvo radi nege deteta i koliko ono traje?

Po navršena tri meseca života deteta, roditelјi koji su u radnom odnosu, mogu se dogovoriti ko će od njih koristiti odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodilјskog odsustva ako je u pitanju prvo i drugo dete, odnosno do dve godine ako se radi o trećem i svakom narednom detetu.

Poslednja izmena 14.01.2020.

15. Da li primam platu ako odem na porodilјsko odsustvo ili odsustvo radi nege deteta kao otac?

Naknadu zarade za vreme porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta možete primati 365 dana za prvo i drugo dete. Nakon rođenja trećeg i svakog narednog deteta, naknadu primate dve godine. U periodu kada koristite porodilјsko odsustvo ili odsustvo sa rada radi nege deteta ostvarujete pravo na naknadu zarade.

Poslednja izmena 14.01.2020.

16. Da li istovremeno i majka i otac deteta mogu da budu na porodilјskom odsustvu ili odsustvu radi nege deteta?

Majka i otac deteta ne mogu u isto vreme koristiti porodilјsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta.

Poslednja izmena 16.01.2020.

17. Kakva je procedura ako ne otvorim porodilјsko, a porođaj krene ranije?

Danom porođaja otpočinje porodilјsko odsustvo.

Poslednja izmena 14.01.2020.

18. Kako mogu da ostvarim pravo na naknadu zarade i druge naknade za vreme porodilјskog odsustva?

Pravo na naknadu zarade možete ostvariti kada počne Vaše porodilјsko odsustvo. Zahtev podnosite u opštini u kojoj živite i ne morate ga podneti lično. Zahtev i spisak dokumentacije koju podnosite uz zahtev možete naći ovde.

Poslednja izmena 14.01.2020.

19. Ko isplaćuje zaradu dok sam na porodilјskom – država ili poslodavac?

Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja vrši isplatu naknade zarade na Vaš račun, kao i poreza i doprinosa na odgovarajuće uplatne račune.

Poslednja izmena 23.01.2020.

20. Koliko se čeka na dobijanje rešenja za porodilјsko?

O podnetom zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodilјskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta odlučuje se u roku od 30, odnosno 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Poslednja izmena 14.01.2020.

21. Kako i da li se zatvara porodilјsko odsustvo?

Rešenjem o pravu na odsustvo sa rada, odnosno na naknadu zarade utvrđena je dužina trajanja prava. Do promene u ovim rešenjima dolazi samo ako je nastupila neka od činjenica koja je od uticaja na ostvarivanje prava (npr. prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca, smrt korisnika, smrt deteta i slično).

Poslednja izmena 24.01.2020.

22. Kako mogu da ostvarim naknadu zarade ako sam nezaposlena?

Накнаду зараде не могу остварити лица која нису у радном односу.

Последња измена 14.01.2020.

23. Šta je to posebna nega deteta i kako se ostvaruje pravo na nju?

Roditelј deteta koje je teško psihofizički ometeno i kome je potrebna posebna nega može da odsustvuje sa rada ili da radi sa polovinom punog radnog vremena, kako bi mogao da neguje dete.

Mišlјenje o psihofizičkom stanju deteta daje komisija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za vreme odsustva sa rada roditelј ima pravo na naknadu zarade.

Ovo pravo roditelј može da koristi najduže do pete godine života deteta.

Poslednja izmena 23.01.2020.

24. Šta treba da ponesem od dokumenata u porodilište?

U porodilište treba poneti ličnu kartu, karticu zdravstvenog osiguranja, potvrdu o krvnoj grupi Zavoda za transfuziju krvi i uput izabranog ginekologa.

Poslednja izmena 14.01.2020.

25. Nije mi overena kartica zdravstvenog osiguranja a treba da se porodim, šta da radim?

Zdravstvenu zaštitu možete da koristite i sa neoverenom karticom zdravstvenog osiguranja. Ukoliko kartica zdravstvenog osiguranja nije overena zato što nisu plaćeni dospeli doprinosi, možete koristi zdravstvenu zaštitu ali nemate pravo na naknadu zarade.

Poslednja izmena 24.01.2020.

26. Kako da proverim da li mi je overena kartica zdravstvenog osiguranja?

Ovde možete proveriti da li Vam je kartica overena unosom ličnog broja osiguranika (LBO) koji se nalazi na kartici i broja kartice zdravstvenog osiguranja.

Poslednja izmena 14.01.2020.

27. Породила сам се ван здравствене

Morate kontaktirati lekara u zdravstvenoj ustanovi koji će potvrditi rođenje deteta i podneti prijavu rođenja deteta u papirnom obliku ili elektronskim putem preko usluge „Bebo, dobro došla na svet” („eBeba“). ustanove, kako prijavlјujem dete?

Ako je podneta prijava u papirnom obliku, morate otići kod matičara po mestu prebivališta i izvršiti upis deteta u matičnu knjigu rođenih i tom prilikom dajete izjavu o imenu i prezimenu deteta zajedno sa svojim suprugom.

Dovolјno je da ponesete ličnu kartu, a ukoliko ste stranac, putnu ispravu. Ukoliko niste u braku, možete sami da prijavite dete i tom prilikom možete da navedete oca deteta, koga će matičar pozvati da da izjavu o priznanju očinstva. Prebivalište deteta prijavlјujete u policijskoj stanici, a prijavu na zdravstveno osiguranje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj ste Vi ili otac deteta osigurani.

Poslednja izmena 24.01.2020.

28. Шта је услуга „Бебо, добро дошла на свет“ („еБеба“)?

Usluga „Bebo, dobro došla na svet“ ili skraćeno „eBeba“ omogućava roditelјima da već u porodilištu, potpuno besplatno i bez čekanja u redovima i obilazaka šaltera, pokrenu sve administrativne procedure u vezi sa rođenjem deteta. Usluga je dostupna u svim porodilištima na teritoriji Republike Srbije.

Preduslov je samo da roditelјi imaju važeću ličnu kartu ili pasoš i da su se dogovorili oko ličnog imena deteta (ime i prezime), a zdravstveni radnik će u njihovo ime pokrenuti sledeće procedure: upis deteta u matičnu knjigu rođenih, prijavu prebivališta, prijavu zdravstvenog osiguranja i podnošenje zahteva za dobijanje kartice zdravstvenog osiguranja, kao i podnošenje zahteva za roditelјski dodatak i lokalna novčana davanja Grada Beograda.

Roditelјima na kućnu adresu stiže izvod iz matične knjige rođenih, kartica zdravstvenog osiguranja i rešenje za roditelјski dodatak i lokalna novčana davanja Grada Beograda, dok putem SMS poruke i/ili elektronske pošte (e-mail) obaveštenje o ishodu pokrenute procedure.

Poslednja izmena 14.01.2020.

29. Prijavila sam dete preko „eBebe“, da li treba još nešto da uradim?

Ne treba, za svaku od usluga koje ste prijavili preko „eBebe“, stići će Vam obaveštenje na kontakt koji ste ostavili u zdravstvenoj ustanovi (SMS poruka ili e-mail). Ukoliko ste se za to opredelili u zdravstvenoj ustanovi, izvod iz matične knjige rođenih i kartica zdravstvenog osiguranja biće poslati na adresu na koju je prijavlјeno dete, a rešenje za roditelјski dodatak i lokalna novčana davanja Grada Beograda na adresu prebivališta majke.

U suprotnom, izvod iz matične knjige rođenih možete preuzeti u najbližoj opštini ili poručiti ga preko Portala eUprava, a karticu zdravstvenog osiguranja u nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Do izdavanja kartice beba može ostvariti zdravstvenu zaštitu sa Vašom karticom. Ukoliko želite, iako nije potrebno, do uručenja kartice možete tražiti potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite u ispostavi u kojoj je beba prijavlјena na osiguranje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

30. Nisam siguran koje sam sve zahteve podneo u bolnici u okviru „eBebe“, koga da pitam?

Zdravstveni radnici u porodilištu su u obavezi da Vam uruče „Obaveštenje za roditelјe“ na kome je navedeno koje ste usluge pokrenuli u porodilištu, kao i šifru zahteva. Za sve informacije u vezi sa vašom prijavom, možete se obratiti putem kontakt forme Vlade Republike Srbije uz navođenje šifre zahteva koju ste dobili u bolnici.

Poslednja izmena 14.01.2020.

31. Gde i kako mogu da prijavim rođenje deteta?

Prijavu rođenja deteta vršite preko usluge „eBeba“ u porodilištu.

Dovolјno je da imate važeću ličnu kartu ili putnu ispravu. Preduslov da se prijava deteta izvrši u porodilištu jeste da su oba roditelјa ili jedan od roditelјa srpski državlјani. Ukoliko je jedan od roditelјa strani državlјanin, kod sebe mora imati važeću putnu ispravu. Ukoliko su oba roditelјa strani državlјani,

procedure u sklopu ove usluge u porodilištu se ne mogu pokrenuti, a zdravstveni radnik će svakako poslati prijavu rođenja nadležnom matičaru dok su roditelјi u obavezi da u roku od 30 dana od rođenja deteta posete matičnu službu na opštini na kojoj je dete rođeno.

Poslednja izmena 14.01.2020.

32. Maloletna sam i rodila sam dete, kako da ga prijavim?

Ukoliko ste mlađi od 18, a stariji od 16 godina prijavu rođenja i prebivališta deteta umesto vas vrši vaš zakonski zastupnik ili staratelј.

Ukoliko ste mlađi od 18 godina, a sklopili ste brak, imate pravo da sami prijavite rođenje svoga deteta, kao i njegovo prebivalište.

Prijava rođenja deteta vrši se u porodilištu preko usluge „eBeba“.

Poslednja izmena 14.01.2020.

33. Nisam u braku, kako da prijavim dete?

Prijavu rođenja deteta vršite preko usluge „eBeba” u porodilištu. Ukoliko niste u braku i ne želite da navede oca deteta, prijavu vrši same. To znači da samostalno odlučujete u pogledu svih procedurakoje čine uslugu „eBeba“.

Ukoliko niste u braku, ali želite da navedete oca deteta, prijavu vršite zajedno odnosno neophodno je prisustvo i lica koga navodite kao oca deteta. U tom slučaju, potpisujete i izjavu o ocu deteta, a otac je u obavezi da se ode u matičnu službu u opštini u kojoj je dete rođeno i potpiše zapisnik o priznavanju očinstva najkasnije u roku od 30 dana od dana rođenja deteta kako bi sve procedure koje su pokrenute u porodilištu mogle nesmetano da se realizuju.

Vaše prisustvo u matičnoj službi prilikom potpisivanja zapisnika o priznavanju očinstva nije potrebno ukoliko ste u bolnici potpisale izjavu o ocu deteta. Sve dok lice označeno kao otac deteta ne potpiše zapisnik o priznavanju očinstva u matičnoj službi, nijedna procedura pokrenuta u porodilištu u okviru „eBebe“ neće biti realizovana.

Poslednja izmena 14.01.2020.

34. Moje dete je rođeno u inostranstvu, šta treba da uradim?

Prijavu za upis rođenja deteta možete podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva naše zemlјe u inostranstvu ili matičaru u opštinskoj ili gradskoj upravi prema svom poslednjem prebivalištu u zemlјi. Potrebno je da imate izvod iz matične knjige rođenih za dete izdat od strane inostranog organa.

Poslednja izmena 14.01.2020.

35. Kako mogu da dobijem izvod iz matične knjige rođenih za dete?

Izvod iz matične knjige rođenih nije potrebno prilagati u postupcima koji se vode pred državnim organima. U drugim situacijama, radi dobijanja izvoda, možete se uz ličnu kartu obratiti matičaru u bilo kojoj opštinskoj ili gradskoj upravi, u diplomatsko-konzulatnom predstavništvu naše zemlјe u inostranstvu, kao i poručiti ga elektronskim putem preko Portala eUprava.

Poslednja izmena 16.01.2020.

36. Gde i kako mogu da prijavim prebivalište deteta?

Prijavu prebivališta deteta vršite preko usluge „eBeba“ u porodilištu.

U drugim slučajevima, prebivalište deteta prijavlјujete u policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici nadležnoj po mestu vašeg prebivališta.

Ukoliko roditelјi imaju različitu adresu prebivališta, prijavu podnosi jedan od njih uz saglasnost drugog, odnosno roditelј koji samostalno vrši roditelјsko pravo.

Prijavu i ostale informacije pogledajte na veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poslednja izmena 22.01.2020.

37. Kako mogu da dobijem potvrdu o prebivalištu za dete?

Potvrdu o prebivalištu vašeg deteta nije potrebno prilagati u postupcima koji se vode pred državnim organima.

U drugim slučajevima, zahtevom za izdavanje potvrde možete se obratiti policijskoj upravi/stanici nadležnoj po mestu prebivališta deteta.

Poslednja izmena 23.01.2020.

38. Gde i kako mogu da prijavim zdravstveno osiguranje deteta?

Prijavu na zdravstveno osiguranje vršite u porodilištu preko usluge „eBeba“.

Ako prijavu na zdravstveno osiguranje niste obavili u porodilištu, dete se prijavlјuje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj je prijavlјen jedan od roditelјa kao nosilac osiguranja.

Za zaposlenog roditelјa prijavu vrši poslodavac. Ako roditelј sam uplaćuje doprinose, tada vrši prijavu na zdravstveno osiguranje u filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u kojoj je osiguran.

Poslednja izmena 14.01.2020.

39. Kako mogu da dobijem karticu zdravstvenog osiguranja za dete?

Kartica zdravstvenog osiguranja stiže na adresu prebivališta automatski ako je prijavlјena preko usluge „eBeba“.

Ako ste zaposleni, prijavu vrši poslodavac. Ako sami plaćate doprinose ili ste nezaposleni, prijavu i zahtev za izdavanje kartice podnosite na šalteru filijale/ispostave Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Ukoliko ste izgubili karticu, novi zahtev za izradu kartice podnosite preko šaltera filijale/ispostave RFZO-a u kojoj je dete prijavlјeno na zdravstveno osiguranje i potrebno je da dostavite dokaz o uplati ako želite da se kartica dostavi na kućnu adresu.

Kartica je besplatna za: novorođenče kome je to prva isprava o osiguranju, decu sa posebnim potrebama, žrtve nasilјa u porodici, korisnike novčane socijalne pomoći koji poseduju rešenje centra za socijalni rad.

Kartica se dostavlјa najkasnije 90 dana od podnošenja zahteva.

Poslednja izmena 22.01.2020.

40. Ko overava karticu zdravstvenog osiguranja?

Kartica se automatski overava ukoliko su plaćeni doprinosi.

Doprinose uplaćuje poslodavac ako ste zaposleni, odnosno to činite samostalno ako ste preduzetnik, samostalni umetnik, javni beležnik/javni izvršitelј ili polјoprivrednik.

Nezaposlena lica karticu overavaju lično jednom godišnje na šalteru filijale/ispostave Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

41. Kako i kada mogu da podnesem zahtev za roditelјski dodatak?

Zahtev za roditelјski dodatak možete podneti u porodilištu u okviru usluge „eBeba“ ili u svojoj opštini. Roditelјski dodatak se dobija za prvo, drugo, treće i četvrto živorođeno dete. Rok za rešavanje zahteva za roditelјski dodatak je 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Uz zahtev za roditelјski dodatak ne prilaže se dodatna dokumentacija, već se ona pribavlјa po službenoj dužnosti na osnovu saglasnosti stranke.

Poslednja izmena 14.01.2020.

42. Da li suprug i ja moramo da živimo na istoj adresi da bismo dobili roditelјski dodatak?

Pravo na roditelјski dodatak može se ostvariti i ako roditelјi ne žive na istoj adresi, ali je potrebno pribaviti uverenje Centra za socijalni rad prema prebivalištu majke i oca deteta, ako su majka i dete prijavlјeni na različitim adresama.

Poslednja izmena 14.01.2020.

43. Koji su iznosi roditelјskog dodatka?

Iznos roditelјskog dodatka varira budući da se usklađuje 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine. Usklađivanje se vrši na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci. Nominalni iznos roditelјskog dodatka utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Poslednja izmena 14.01.2020.

44. Na koji račun se uplaćuje roditelјski dodatak?

Roditelјski dodatak se uplaćuje na Vaš tekući račun, koji mora biti otvoren u Banci Poštanska štedionica. Ako nemate otvoren račun, biće vam otvoren u toj banci po službenoj dužnosti i na njega će biti uplaćen roditelјski dodatak.

Poslednja izmena 14.01.2020.

45. Da li postoje još neka davanja osim roditelјskog dodatka?

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom predviđa i sledeća davanja:

 • Naknada zarade za vreme porodilјskog odsustva;
 • Naknada zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta;

 • Naknada zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
 • Ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta;
 • Dečji dodatak;
 • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditelјskog staranja, decu sa smetnjama u razvoju, decu sa invaliditetom i decu korisnike novčane socijalne pomoći.

Grad ili opština, u zavisnosti od svojih mogućnosti, mogu propisati i neko drugo davanje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

46. Izašla sam iz porodilišta, da li će mi neko pomoći oko bebe?

Porodilište obaveštava dom zdravlјa da je beba rođena. Dom zdravlјa odmah angažuje patronažnu sestru koja obilazi Vas i bebu na adresi prebivališta na nekoliko dana, prema pravilima zdravstvene struke.

Poslednja izmena 14.01.2020.

47. Da li mogu da pozovem nekoga da se posavetujem oko nege deteta?

Možete se posavetovati kod izabranog pedijatra (koga birate pri prvom dolasku na pregled) ili pozivom servisa Halo beba na broj telefona 011/7158-444 ili putem adrese elektronske pošte halobeba@zdravlje.org.rs.

Poslednja izmena 14.01.2020.

48. Koje vakcine treba da primi moje dete?

Novorođenče u prvih mesec dana prima vakcinu protiv tuberkuloze i protiv hepatitisa B.

Odojče, od drugog meseca do navršene prve godine, prima vakcinu protiv difterije, tetanusa, velikog kašlјa, dečje paralize, hepatitisa B, hemofilusa influence i obolјenja izazvanih streptokokusom pneumonije.

O vakcinaciji u narednim godinama života možete se informisati kod pedijatra i na veb prezentaciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

49. Želim da izvadim pasoš za dete, šta treba da uradim?

Zahtevom se možete obratiti policijskoj upravi/stanici po mestu prebivališta deteta.

Ukoliko ste u inostranstvu, zahtev za izdavanje pasoša za Vaše dete možete podneti preko diplomatsko-konzularnog predstavništva naše zemlјe u inostranstvu.

Iznos naknada i ostale informacije pogledajte na veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poslednja izmena 14.01.2020.

50. Da li mi je potrebna saglasnost drugog roditelјa ako putujem sa detetom u inostranstvo?

Nije potrebna saglasnost drugog roditelјa.

51. Želim da usvojim dete, kome treba da se obratim i šta treba da uradim?

Pisani zahtev za usvojenje deteta mogu podneti supružnici ili vanbračni partneri ili lice koje živi samo. Zahtev se podnosi centru za socijalni rad u mestu gde supružnici ili vanbračni partneri ili lice koje živi samo ima prebivalište.

Centar za socijalni rad utvrđuje da li su podnosioci zahteva podobni za usvojenje na osnovu sledeće dokumentacije:

 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • izvod iz matične knjige venčanih (ako su podnosioci zahteva u braku);
 • uverenje o državlјanstvu;
 • lekarsko uverenje;
 • uverenje da nisu potpuno ili delimično lišeni roditelјskog prava;
 • uverenje da nisu potpuno ili delimično lišeni poslovne sposobnosti;
 • uverenje da nisu osuđivani za krivična dela;
 • uverenje da se ne vodi istraga;
 • potvrda o zaposlenju i mesečnim prihodima;
 • potvrda o imovinskom stanju;
 • potvrda da nije određena mera zaštite od nasilјa u porodici.

Podnosioci zahteva prolaze u centru za socijalni rad i program pripreme i obuke za usvojenje. Stručnjaci centra za socijalni rad, na osnovu pribavlјene dokumentacije, završene pripreme i obuke i razgovora sa podnosiocima zahteva daju konačnu procenu opšte podobnosti za usvojenje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

52. Da li imam pravo na odsustvo ako usvojim dete i koliko to odsustvo može da traje?

Ako usvojite dete ili vam je dete upućeno na prilagođavanje, a nije starije od 5 godina, imate pravo da odsustvujete sa rada. Dužina odsustva zavisi od starosti deteta. Ako je dete mlađe od tri meseca, možete odsustvovati 11 meseci neprekidno, a ako je dete starije od tri meseca, dužina odsustvovanja može biti osam meseci.

Poslednja izmena 14.01.2020.

53. Da li imam pravo na naknadu zarade ili druge naknade prilikom usvojenja?

Ukoliko odsustvujete sa rada u periodu međusobnog prilagođavanja sa detetom ili nakon usvojenja deteta, imate pravo na naknadu zarade.

Poslednja izmena 14.01.2020.

54. Koji su uslovi za ostvarivanje prava na dečji dodatak?

Pravo na dečji dodatak ostvaruje jedan od roditelјa koji je državlјanin Republike Srbije (RS) i ima prebivalište u RS ili strani državlјanin koji ima status stalno nastanjenog stranca.

Pravo se ostvaruje za prvo četvoro dece po redu rođenja u porodici, a izuzetno na osnovu posebnog rešenja Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i za dete iz višestruke trudnoće koje je rođeno zajedno sa trećim, četvrtim detetom.

Pravo se ostvaruje na osnovu materijalnih uslova porodice pri čemu se procenjuju nepokretnosti, novčana i druga likvidna sredstva i prihodi ostvareni u tri meseca pre podnošenja zahteva.

Deca za koju je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica i deca korisnika novčane socijalne pomoći koja redovno pohađaju školu, pravo ostvaruju nezavisno od materijalnih uslova porodice.

Poslednja izmena 14.01.2020.

55. Koji je iznos dečjeg dodatka?

Iznos dečjeg dodatka varira budući da se usklađuje 1. januara i 1. jula, počev od 2019. godine. Usklađivanje se vrši na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci. Nominalni iznos dečjeg dodatka utvrđuje rešenjem ministar nadležan za socijalna pitanja.

Poslednja izmena 14.01.2020.

 

56. Kako i kada se podnosi zahtev za dečji dodatak?

Zahtev za dečji dodatak podnosi se nadležnoj službi dečje zaštite prema mestu prebivališta.

Poslednja izmena 14.01.2020.