looking-for-job

01. Kako da se prijavim na evidenciju Nacionalne službe za zapošlјavanje?

Prijavlјivanje na evidenciju nezaposlenih lica obavlјa se lično, prema mestu prebivališta ili mestu rada, odnosno prestanka radnog odnosa ako lice u tom mestu ima boravište.

Poslednja izmena 14.01.2020.

02. Uverenje o prebivalištu (za teritoriju Grada Beograda)

Na evidenciju Nacionalne službe za zapošlјavanje mogu da se prijave:

 • Nezaposlena lica koja traže posa
 • Zaposleni koji traže promenu posla
 • Druga lica koja traže posao (penzioneri, studenti, učenici, lica kojima miruju prava iz radnog odnosa, i druga lica)
 • Strani državlјani

Poslednja izmena 14.01.2020.

03. Koja je dokumentacija neophodna za prijavlјivanje na evidenciju NSZ?

Osnovna dokumentacija za prijavlјivanje je: lična karta ili druga važeća javna isprava sa fotografijom i ličnim podacima izdata od strane ovlašćenog državnog organa, u kojoj postoji podatak o prebivalištu lica, dokaz o nivou kvalifikacija (original dokumenta na uvid), akt o prestanku radnog odnosa (ako je lice bilo u radnom odnosu).

Spisak dodatne dokumentacije za državlјane Republike Srbije u zavisnosti od kategorije, dostupna je na veb prezentaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Dokumentacija koju podnose strani državlјani:

 • U slučaju stalnog nastanjenja – lična karta za strance i nostrifikovana diploma.
 • U slučaju privremenog boravka – pasoš i nostrifikovana diploma.

Poslednja izmena 14.01.2020.

04. Kako može Nacionalna služba za zapošlјavanje da mi pomogne da nađem posao?

Nacionalna služba za zapošlјavanje nudi niz usluga koje imaju za cilј da Vam pruže podršku u traženju posla i uvećavaju Vaše mogućnosti za zapošlјavanje, kao što su:

 • Obaveštavanje o mogućnostima i uslovima za zapošlјavanje;

 • Posredovanje u zapošlјavanju u zemlјi i inostranstvu;
 • Profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere;
 • Učešće u merama aktivne politike zapošlјavanja;
 • Procena radne sposobnosti;
 • Profesionalna rehabilitacija i učešće u programima i merama prilagođenim osobama sa invaliditetom;
 • Novčana naknada za vreme nezaposlenosti.

Poslednja izmena 24.01.2020

05. Koje su obaveze nezaposlenih lica prijavlјenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošlјavanje?

Obaveze nezaposlenog lica prijavlјenog na evidenciju Nacionalne službe za zapošlјavanje (NSZ) su da:

 • aktivno traži zaposlenje i neposredno se obraća poslodavcu radi zaposlenja,

 • utvrdi sa NSZ individualni plan zapošlјavanja i da poštuje sva prava i obaveze koje po njemu ima,
 • učestvuje u merama aktivne politike zapošlјavanja,
 • ne odbija ponuđeno odgovarajuće zaposlenje i odgovarajuće obrazovanje i obuku,
 • se javlјa poslodavcima radi razgovora o zaposlenju, po uputu NSZ ili na sopstvenu inicijativu,
 • se lično javlјa NSZ radi obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja i posredovanja u zapošlјavanju, u skladu sa individualnim planom zapošlјavanja, a najmanje jednom u tri meseca, kao i na svaki poziv NSZ,
 • obavesti NSZ o svakoj promeni koja utiče na sticanje ili gublјenje prava ili obaveza po ovom zakonu, najkasnije pet dana od nastanka promene.

Poslednja izmena 14.01.2020.

06. Gde mogu da se informišem o slobodnim radnim mestima?

O slobodnim radnim mestima možete da se informišete kod savetnika za zapošlјavanje u organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošlјavanje (NSZ), uz pomoć samouslužnog sistema u filijali NSZ , u publikaciji „Poslovi“, na veb prezentaciji ili oglasnim tablama NSZ-a i drugim portalima za traženje posla.

Poslednja izmena 24.01.2020.

07. Da li postoje obuke i radionice za nezaposlene i koje?

Postoje sledeće obuke i radionice koje organizuje i pruža Nacionalna služba za zapošlјavanje: obuka za aktivno traženje posla, klub za traženje posla, trening samoefikasnosti, radionica za prevladavanje stresa usled gubitka posla, kao i obuke za tržište rada i obuke na zahtev poslodavca.

Poslednja izmena 14.01.2020.

08. Желим да започнем сопствени посао, али треба ми обука.

Nacionalna služba za zapošlјavanje organizuje dvodnevnu obuku Put do uspešnog preduzetnika, na kojoj možete dobiti informacije o pokretanju biznisa i pripreme biznis plana. Na obuku možete da se prijavite kod svog savetnika za zapošlјavanje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

09. Želim da postanem preduzetnik i potrebna mi je finansijska podrška.

Podrška samozapošlјavanju u Nacionalnoj službi za zapošlјavanje podrazumeva i finansijsku pomoć koja se realizuje putem javnih poziva za dodelu subvencije za samozapošlјavanje koji su vremenski ograničeni. Subvencija za samozapošlјavanje je namenjena nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošlјavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

10. Šta je to stručna praksa i kako da se prijavim za stručnu praksu?

Stručna praksa podrazumeva stručno osposoblјavanje za samostalan rad u struci. Program je namenjen licima bez radnog iskustva u struci, a koji su prijavlјeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošlјavanje. Više informacija potražite na veb prezentaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Poslednja izmena 14.01.2020.

11. Želim da obavim pripravnički staž, kome da se obratim?

Program pripravnika podrazumeva stručno osposoblјavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci, za koje je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavlјanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita kad je to predviđeno kao uslov za rad na određenim poslovima. Nezaposleno lice, u cilјu obavlјanja pripravničkog staža, potrebno je da se obrati svom savetniku za zapošlјavanje.

Na veb prezentaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje objavlјuju se javni pozivi za realizaciju pripravnika za nezaposlene kako sa srednjim, tako i sa visokim obrazovanjem.

Poslednja izmena 14.01.2020.

12. Želim da pohađam program specijalističkih informatičkih obuka za IT sektor, kome da se obratim?

Specijalističke informatičke obuke (Prekvalifikacije za IT) predstavlјaju sticanje novih znanja, veština i sposobnosti nezaposlenih lica u oblasti naprednih informacionih tehnologija. Cilј programa je da se nezaposleanima koji nemaju predznanja iz oblasti programiranja, u relativno kratkom vremenskom periodu, omogući sticanje osnovnih

znanja i veština programiranja u različitim programskim jezicima. Ove obuke programiranja predstavlјaju osnov za sve polaznike za radno angažovanje u ovim oblastima, i dobar temelј za nadogradnju znanja i veština i unapređenje u svetu programiranja i informacionih tehnologija.

Poslednja izmena 14.01.2020.

13. Šta su to sajmovi zapošlјavanja i kada se održavaju?

Sajam zapošlјavanja vam pruža mogućnost da se, u neposrednom kontaktu, predstavite većem broju poslodavaca koji imaju potrebu za zapošlјavanjem novih kadrova. Plan održavanja sajmova zapošlјavanja, po gradovima, dostupan je na veb prezentaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Poslednja izmena 13.01.2020.

14. Kako da napišem biografiju i pripremim se za razgovor za posao?

Kroz program obuka za aktivno traženje posla koju organizuje Nacionalna služba za zapošlјavanje bićete pripremlјeni da se uspešno predstavite poslodavcu, napišete radnu biografiju i pripremite za razgovor za posao.

Poslednja izmena 13.01.2020.

15. Šta su to privatne agencije za zapošlјavanje i kako mogu da mi pomognu u traženju posla?

Agencije za zapošlјavanje informišu i posreduju u zapošlјavanju u zemlјi i inostranstvu, nude profesionalnu orijentaciju i savetovanje o planiranju karijere, isto kao i Nacionalna služba za zapošlјavanje. Usluge su besplatne za nezaposlena lica.

16. Kako mogu da zakažem savetovanje o mogućnostima za razvoj karijere?

Savetovanje o mogućnostima za razvoj karijere obavlјa se individualno, na osnovu ličnog zahteva (neophodno je zakazati termin) i/ili uputa nadležnog savetnika za zapošlјavanje.

Termin se, kada je u pitanju lični zahtev, može zakazati kod savetnika za planiranje karijere u filijalama NSZ ili savetnika za karijerno informisanje u Centrima za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) u NSZ.

Poslednja izmena 24.01.2020.

17. Kako da se uklјučim u javni rad?

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošlјivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada,

koga određuje Nacionalna služba za zapošlјavanje.Nezaposleno lice koje je zainteresovano za uklјučivanje u navedenu meru, obraća se svom savetniku za zapošlјavanje koji isto evidentira u okviru individualnog plana zapošlјavanja. Uslovi za angažovanje lica na javnim radovima se propisuju javnim konkursom za organizovanje sprovođenja javnih radova.

Poslednja izmena 22.01.2020.

18. Ja sam nezaposlena osoba sa invaliditetom, treba mi podrška.

Nacionalna služba za zapošlјavanje pruža podršku nezaposlenim osobama sa invaliditetom putem sledećih programa: profesionalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom, programi podsticanja zapošlјavanja osoba sa invaliditetom, procena radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Poslednja izmena 22.01.2020.

19. Da li imam pravo na novčanu naknadu za nezaposlene?

Ako se na evidenciju nezaposlenih prijavlјujete posle prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka osiguranja, dobićete uput za podnošenje zahteva za novčanu naknadu. Zahtev će za vas, po pravilu, popuniti zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošlјavanje (NSZ), u elektronskoj formi, u informacionom sistemu NSZ.

Tom prilikom dobićete informacije o dokazima koje treba priložiti, kao i dokazima koje NSZ može pribaviti po službenoj dužnosti.

Pravo na novčanu naknadu možete ostvariti:

 • Ako ste se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka osiguranja prijavili na evidenciju nezaposlenih i podneli zahtev za novčanu naknadu;
 • Ako ste bili osigurani za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana;
 • Ako prethodni radni odnos nije prestao vašom volјom ili krivicom.

Poslednja izmena 13.01.2020.

20. Da li svako kome je prestalo osiguranje ima pravo na novčanu naknadu?

Ako vam je radni odnos prestao vašom volјom (otkazom ili sporazumom sa poslodavcem) ili krivicom, ili ste se opredelili za otpremninu iz budžeta Republike Srbije, u postupku rešavanja viška zaposlenih u iznosu koji je viši od iznosa koji bi vam vaš poslodavac isplatio prema Zakonu o radu, ne možete ostvariti pravo na novčanu naknadu.

Neophodno je da ponovo budete osigurani minimalno 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci, da biste mogli da ostvarite pravo u nekoj sledećoj nezaposlenosti.

Poslednja izmena 13.01.2020.

21. Koji su rokovi za podnošenje zahteva za novčanu naknadu?

Novčana naknada pripada nezaposlenom od narednog dana od dana prestanka obaveznog osiguranja, ako se prijavi i podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošlјavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja.

Ako zahtev podnese po isteku navedenog roka, novčana naknada pripada samo za preostalo vreme od dana podnošenja zahteva.

Pravo na novčanu naknadu ne može da ostvari nezaposleni ako zahtev podnese po isteku isplatnog perioda za koje bi pravo na novčanu naknadu pripadalo po zakonu.

U rok za podnošenje zahteva ne računa se vreme za koje je nezaposleni po propisima o zdravstvenom osiguranju bio privremeno sprečen za rad.

Poslednja izmena 13.01.2020.

22. Ko odlučuje o vašem zahtevu za novčanu naknadu i u kojim rokovima?

O vašem zahtevu za novčanu naknadu odlučuje filijala Nacionalne službe za zapošlјavanje (NSZ) u roku od 30 dana od pokretanja postupka.

Po žalbi, odluku donosi direktor NSZ u roku od 60 dana od dana kada je predata uredna žalba.

Ako ste nezadovolјni rešenjem kojim je odlučeno po žalbi, možete pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda sa sedištem u Beogradu u roku od 30 dana od dana prijema drugostepenog rešenja.

Poslednja izmena 13.01.2020.

23. Od čega se sastoji novčana naknada?

Pravo na novčanu naknadu obuhvata:

 • Novčanu naknadu u neto iznosu,
 • Penzijsko i invalidsko osiguranje i

 • Zdravstveno osiguranje.

Poslednja izmena 24.01.2020.

24. Koliko dugo i kako se isplaćuje novčana naknada?

Dužina isplatnog perioda zavisi od staža osiguranja koji se utvrđuje na osnovu perioda prijave na obavezno socijalno osiguranje za slučaj nezaposlenosti , osim ako se pravo ostvaruje u trajanju od 24 meseca kada se staž osiguranja utvrđuje u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

 • Za staž osiguranja u dužini od jedne do pet godina, period isplate naknade iznosi tri meseca.
 • Za staž osiguranja u dužini od 5 do 15 godina, period isplate naknade iznosi 6 meseci.
 • Za staž osiguranja od 15 do 25 godina, period isplate naknade iznosi 9 meseci.
 • Za staž osiguranja duži od 25 godina, period isplate naknade iznosi 12 meseci.
 • Ako nezaposlenom nedostaje do dve godine do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, period isplate može trajati i 24 meseca.

Za ponovno ostvarivanje prava na novčanu naknadu računa se samo novoostvareni staž osiguranja, osim za lica kojima do ispunjavanja prvog uslova za penziju nedostaje 2 godine. Provera ovih činjenica vrši se u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Novčana naknada isplaćuje se u mesecu za prethodni mesec na račun otvoren u banci Poštanska štedionica.

Poslednja izmena 24.01.2020.

25. Da li se za novčanu naknadu priznaje staž osiguranja navršen u drugim državama?

Republika Srbija sa određenim brojem zemalјa ima zaklјučene bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju kojima je regulisano i davanje za slučaj nezaposlenosti.

Provera u inostarnstvu podrazumeva da nadležna organizacija za zapošlјavanje te države potvrdi staž koji bi bio priznat da se novčana naknada ostvaruje pred tim organom kao i podatak o eventualnom korišćenju novčane naknade. Potvrđeni staž osiguranja se sabira sa stažom navršenim u Republici Srbiji.

Poslednja izmena 13.01.2020.

26. Pod kojim uslovima mogu da koristim novčanu naknadu do penzije?

Ako nezaposlenom nedostaje do dve godine do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, period isplate može trajati do 24 meseca. U postupku po zahtevu vrši se provera staža osiguranja u nadležnoj filijali RF PIO i samo ako se utvrdi da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava na penziju u periodu od dve godine od prestanka poslednjeg osiguranja,

priznaje se pravo na novčanu naknadu u trajanju od 24 meseca. Ovo pravo prestaje ispunjavanjem prvog uslova za penziju (prevremena starosna ili starosna penzija, a može prestati i iz drugih razloga propisanih zakonom).

Poslednja izmena 24.01.2020.

27. Kako se izračunava iznos novčane naknade?

Više informacija o metodologiji obračuna novčane naknade možete pronaći na veb prezentaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Poslednja izmena 13.01.2020.

28. Da li imam pravo na zdravstveno osiguranje ako sam nezaposlen?

Za vreme ostvarivanja prava na novčanu naknadu imate pravo na zdravstveno osiguranje i vi i članovi vaše porodice koji nisu osigurani po drugom prioritetnijem osnovu.

Ukoliko niste korisnik novčane naknade preko Nacionalne službe za zapošlјavanje i nemate drugi sopstveni osnov osiguranja,

niti možete da se osigurate kao član porodice, možete da budete obavezno zdravstveno osigurani kao nezaposleno lice ukoliko su vam prihodi ispod propisanog cenzusa, a što utvrđuje filijala/ispostava RFZO u kojoj imate prebivalište. Cenzus se razlikuje od meseca do meseca. Ukoliko su vam prihodi iznad propisanog cenzusa treba da se uklјučite u obavezno zdravstveno osiguranje.

Poslednja izmena 13.01.2020.

29. Da li mogu da uplaćujem doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje dok sam nezaposlen, na koji način?

Ukoliko niste osigurani, imate mogućnost da sami uplaćujete doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje pri čemu možete da izaberete jednu od 13 ponuđenih osnovica. Osnovice se menjaju početkom godine i važe celu godinu. Obavezno osiguranje po ovom osnovu može trajati koliko god vi želite.

Neophodno je redovno uplaćivati doprinose za vreme trajanja osiguranja, jer se u protivnom period osiguranja za koji nisu plaćeni doprinosi ne može priznati u staž. Kako biste sami uplaćivali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje potrebno je da podnesete zahtev nadležnoj filijali.

Poslednja izmena 13.01.2020.

Samostalna uplata doprinosa ne odnosi se na zdravstveno osiguranje već samo na penzijsko osiguranje. Ukoliko želite i zdravstveno da se osigurate, obratite se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Poslednja izmena 13.01.2020.

31. Šta je potrebno da bi stranac mogao da radi u Republici Srbiji?

Stranac se može zaposliti u Republici Srbiji pod uslovom da poseduje odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad.

Počev od 01.januara 2020. godine stranac može da pribavi dozvolu za rad i na osnovu vize za duži boravak po osnovu zapošlјavanja.

Poslednja izmena 13.01.2020.

32. Ko je nadležan za izdavanje dozvola za rad stranim državlјanima?

Za izdavanje dozvola za rad strancima nadležna je Nacionalna služba za zapošlјavanje.

Poslednja izmena 13.01.2020.

33. Da li postoje i gde se mogu preuzeti obrasci zahteva za izdavanje dozvola za rad?

Da, postoje. Obrasci zahteva za izdavanje dozvola za rad se mogu preuzeti na veb prezentaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje (NSZ), u okviru sekcije Dozvole za rad ili u filijalama NSZ-a.

Poslednja izmena 13.01.2020.

34. Da li je dozvola za rad za sve strance ista ili postoje različite vrste dozvola?

Postoji više vrsta dozvola za rad, za svaku dozvolu postoji poseban obrazac zahteva koji se može preuzeti sa veb prezentacije Nacionalne službe za zapošlјavanje:

 1. Zahtev za izdavanje lične radne dozvole

 1. Zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošlјavanje
 2. Zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica
 3. Zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva
 4. Zahtev za izdavanje radne dozvole za nezavisnog profesionalca
 5. Zahtev za izdavanje radne dozvole za osposoblјavanje i usavršavanje
 6. Zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošlјavanje.

Poslednja izmena 13.01.2020.

35. Kojoj filijali Nacionalne službe za zapošlјavanje treba podneti zahtev za izdavanje dozvole za rad za strance?

Zahtev za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad za strance, podnosi se organizaciji nadležnoj za poslove zapošlјavanja prema:

1) Mestu privremenog boravka ili stalnog nastanjenja stranca, kod dozvola koje se izdaju na zahtev stranca (lična radna dozvola ili dozvola za osposoblјavanje i usavršavanje kad je podnosi stranac);

2) Sedištu poslodavca, za dozvole za rad koje se izdaju na zahtev poslodavca i ukoliko je poslodavac registrovan u Republici Srbiji (radna dozvola za zapošlјavanje, za upućena lica, za kretanje u okviru privrednog društva i za osposoblјavanje i usavršavanje kad zahtev podnosi poslodavac);

3) Mestu gde se rad obavlјa (radna dozvola za samozapošlјavanje i radna dozvola za nezavisnog profesionalca).

Poslednja izmena 24.01.2020.

36. Da li se za izdavanje dozvole za rad za strance naplaćuje taksa, koliko ona iznosi i na koji račun se uplaćuje?

Za zahtev za izdavanje dozvole naplaćuje se taksa za zahtev i taksa za izdavanje dozvole za rad. Troškove izdavanja radne dozvole snosi poslodavac – podnosilac zahteva i iste ne može preneti na stranca. Iznosi i brojevi računa taksi dostupni su na veb prezentaciji Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Poslednja izmena 13.01.2020.