study-explore

01. Kako da nostrifikujem diplomu?

Nostrifikaciju, odnosno priznavanje stranih diploma visokog obrazovanja možete da uradite po dva osnova: da biste upisali naredni stepen studija u Srbiji (akademsko priznavanje) ili da biste se zaposlili (profesionalno priznavanje).

U slučaju nastavka studija, priznavanje diplome sprovodi univerzitet na kojem želite da nastavite studije pa treba da se obratite nadležnoj službi univerziteta.

U slučaju zapošlјavanja, proceduru sprovodi Agencija za kvalifikacije Republike Srbije a više informacija o postupku možete pronaći na veb prezentaciji Agencije za kvalifikacije.

02. Želim da započnem moju naučnu i profesionalnu karijeru dok sam student doktorskih studija, šta je neophodno da uradim?

Istraživačko-naučna karijera počinje upisivanjem doktorskih studija, čime se stiče uslov sticanja zvanja istraživača pripravnika.

03. Kako mogu da postanem mladi naučnik – stipendista ministarstva?

Jednom godišnje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni konkurs za dobijanje stipendije čije trajanje je vezano za trajanje doktorskih studija.

04. Šta je jedinstveni obrazovni broj?

Jedinstveni obrazovni broj (JOB) predstavlјa jedinstvenu oznaku koja se sastoji od 16 karaktera i koja se dodelјuje detetu, učeniku, odraslom i studentu prilikom prvog upisa u ustanovu (predškolska ustanova, osnovna i srednja škola, visokoškolska ustanova) u Republici Srbiji.

To znači da dete već prilikom upisa u predškolsku ustanovu dobija JOB koji će ga pratiti tokom celokupnog školovanja kroz sve nivoe formalnog obrazovanja i vaspitanja i visokog obrazovanja u Republici Srbiji. JOB se dodelјuje u cilјu zaštite podataka o ličnosti u procesu vođenja pedagoške evidencije i dokumentacije u elektronskom obliku. JOB predstavlјa klјuč za povezivanje svih podataka o detetu, učeniku, odraslom i studentu u Jedinstvenom informacionom sistemu prosvete.

Zahtev za dodelјivanje JOB može podneti isklјučivo ustanova.

05. Ko može upisati doktorske studije?

Upis na doktorske studije je moguć ako je kandidat skupio tokom studija 300 ESP bodova i imao prosečnu ocenu tokom studija veću od 8,00. O uslovima upisa je potrebno se raspitati kod matičnog fakulteta.

06. Na koji još način mogu da se uklјučim u akademski rad u Srbiji?

Program saradnje srpske nauke sa dijasporom predstavlјa finansijski podsticaj koji omogućava naučno-istraživačkim organizacijama razvoj saradnje sa srpskom dijasporom i unapređenje kapaciteta kroz kratkotrajne posete istraživača iz Srbije stručnjacima iz dijaspore i podršku zajedničkim aktivnostima.

Cilј Programa je uspostavlјanje saradnje sa dijasporom radi unapređenja i razmene znanja, uspostavlјanja ili unapređenja saradnje, zajedničkog rada na naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim problemima i izazovima, objavlјivanja zajedničkih radova i patenata, podrške razvoju novih usluga, komercijalizaciji proizvoda, transfera tehnologija, kao i pripreme predloga zajedničkih projekata za konkurisanje kod fondova izvan Srbije.

Program podržava osnovna i primenjena istraživanja u svim istraživačkim oblastima, bez unapred definisanih prioritetnih tema.Program će se realizovati u formi vaučera u vrednosti do 10.000 evra, za jednogodišnji period trajanja projekta. Budžet ovog Programa je 800.000 evra.

Za sredstva mogu da konkurišu istraživači zaposleni u akreditovanim naučno-istraživačkim organizacijama, samostalno ili u timu. Partner iz dijaspore može biti naš istraživač zaposlen u naučno-istraživačkoj organizaciji u inostranstvu, kao i naš stručnjak koji rukovodi istraživanjima i razvojem u inostranoj kompaniji ili instituciji koja se bavi istraživanjem i razvojem.

Sredstva su namenjena za putovanja istraživača iz Srbije u inostranstvo, u institucije stručnjaka iz dijaspore.

Redirekt – fondzanauku.gov.rs

07. Da li mogu da upišem fakultet ako sam stranac?

Strani državlјanin se može upisati na akreditovane studijske programe koje organizuje visokoškolska ustanova pod istim uslovima kao i domaći državlјanin u pogledu prethodnog obrazovanja i pod uslovom da poznaje jezik na kome se izvodi nastava.

 

Prethodno je potrebno podneti zahtev za priznavanje strane srednjoškolske isprave Agenciji za kvalifikaciju (ENIC/NARIC centru) u Beogradu, Majke Jevrosime 51.

08. Koja organizacija je akreditovana za bavlјenje naučno-istraživačkom delatnošću?

Organizacija je akreditovana za bavlјenje naučno-istraživačkom delatnošću ako je akreditovana od strane komisije za akreditaciju, koja postoji u ministarstvu zaduženom za nauku. Spisak akreditovanih naučno-istraživačkih organizacija moguće je preuzeti sa veb prezentacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

09. Koji stepen obrazovanja je neophodan za angažovanje na istraživanjima koje država finansira?

Neophodno je da istraživač ima barem upisane doktorske studije. Takav istraživač može da konkuriše da se zaposli na akreditovanoj naučno-istraživačkoj organizaciji.

10. Na koji način Evropska unija pomaže obrazovanje u Srbiji?

U proteklim godinama EU je opredelila značajna sredstva za obrazovanje u Srbiji kroz programe i instrumente pomoći i saradnje kao što su KARDS, Tempus, Erazmus plus, IPA i drugi, čime je omogućeno, između ostalog, opremanje ustanova, izgradnja ili rekonstrukcija objekata, podržana je mobilnost nastavnika, učenika i studenata, kao i stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, socijalna inkluzija i sl.

Samo u periodu od 2017. do 2019. godine opredeljeno je više od 27 miliona evra iz IPA fondova za Sektorsku budžetsku podršku obrazovanju koja ima za cilj ostvarenje strateških ciljeva iz Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, kao i za podršku izradi novog nacionalnog strateškog okvira za period do 2030. godine.

11. Da li je istraživači imaju mogućnost da volontiraju?

Da, istraživači mogu da volontiraju u nekoj od naučno-istraživačkih organizacija. O uslovima je potrebno raspitati se u organizaciji.

 

12. Šta je Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP)?

Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP) je sistem u kome se vode evidencije o svim učenicima i koji omogućava da država ima potpuni pregled obrazovnog sistema, kao i celokupnog toka obrazovanja učenika, od momenta upisa u predškolsku ustanovu do trenutka kada završi srednje školovanje ili fakultet i dobije zaposlenje.

JISP omogućava tačan pregled broja učenika, informaciju o školama u koje idu, u koje škole se upisuju nakon osnovnih škola, da li u gimnazije, srednje tehničke škole, šta rade nakon toga, da li upisuju fakultete ili idu na tržište rada, koliko brzo su se zaposlili, gde su se zaposlili, za koju prosečnu platu.

JISP će omogućiti uvid u proces i kvalitet obrazovanja u okviru samog obrazovnog sistema, kao što je uspeh koji učenici pojedinačnih škola postižu, da li nastavlјaju školovanje i u kojim oblastima, za kakvo obrazovanja i koje struke se dalјe opredelјuju i slično. Taj sistem će biti povezan i sa tržištem rada, odnosno, biće dostupni podaci koji će pomoći mladim lјudima da znaju koliko brzo mogu da očekuju da će naći posao za svaki srednjoškolski profil i fakultetski program, kolika je prosečna dužina traženja posla, kao i sa kojom prosečnom platom se zapošlјavaju osobe koje su završile određene škole/fakultete.

Ovi podaci i pokazatelјi pomoći će da se modernizuje upravlјanje i donošenje odluka u vezi sa sistemom obrazovanja na osnovu preciznih pokazatelјa u cilјu obezbeđivanja kvalitetnog i efikasnog sistema obrazovanja i vaspitanja, a deci i mladima će omogućiti da svoju budućnost, obrazovanje i izbor profesije biraju takođe na osnovu jasnih informacija o tome šta mogu da očekuju nakon završetka određenog programa.. Takođe, na osnovu ovih informacija, racionalizaciju finansiranja i smanjenja administrativnog opterećenja svih zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja.

13. Šta je master 4.0?

Master 4.0 objedinjuje četiri interdisciplinarna studijska programa koja su nastala kroz blisku saradnju univerziteta i privrede, a u cilјu povezivanja savremenih IT znanja sa poslovnim veštinama potrebnim za razvoj digitalnih proizvoda i usluga. Visokoobrazovne ustanove uklјučene u Master 4.0 su Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Mašinski i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i programi Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Nišu.

Master 4.0 programi obuhvata oblasti kao što su analiza podataka, bioinformatika, internet stvari, mašinsko učenje, veštačka inteligencija, virtuelna realnost, kao i biznis predmete poput menadžmenta, finansija i računovodstva, marketinga, preduzetništva. Kreiran u dijalogu univerziteta i privrede, očekuje se da će upravo ovaj jedinstveni spoj IT i biznis znanja pomoći nastanak nove generacije digitalnih stručnjaka u našoj zemlјi.