study-in-serbia

01. Koji fakulteti postoje u Srbiji i kako da znam koji su akreditovani?

Spisak svih akreditovanih fakulteta i univerziteta u Srbiji možete pronaći na veb prezentaciji baze obrazovnih mogućnosti.

Akreditaciju dodelјuje Nacionalno akreditaciono telo (NAT) posebno za svaki fakultet i posebno za svaki program tog fakulteta. Status akreditacije možete da proverite na veb prezentaciji Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT).

02. Kako je rangiran moj fakultet u svetu?

Postoji veliki broj različitih međunarodnih lista za rangiranje univerziteta. Fakulteti u većini zemalјa ne nastupaju odvojeno, već kao deo svog univerziteta te je stoga rasprostranjen termin ”rangiranje univerziteta”. Neke od najpoznatijih lista za rangiranje su „Šangajska lista“) i „QS lista“.

03. Kako mogu da promenim fakultet?

Promena fakulteta nije moguća u svakom trenutku i pod bilo kojim uslovima. Prvi korak koji treba da preduzmete je da se ispišete sa fakulteta na koji ste već upisani, odnosno da okončate status studenta na prethodnom fakultetu. Takođe, potrebno je da iz arhive fakulteta preuzmete originalna dokumenta koja ste predali na upisu – na primer, svedočanstva iz srednje škole, koja su vam potrebna za upis na drugi fakultet.

Kako bi vam na novom fakultetu priznali položene ispite, fakultetu sa koga se ispisujete zatražite da vam izda uverenje o položenim ispitima. Važno je da znate da se može preneti samo položen i ocenjen predmet, ne i predispitne obaveze, kolokvijumi i tome slično. Polaganje razlike u ispitima odvija se prema uputstvima koja dobijate od novog fakulteta, nakon što prođete kroz kratak proces verifikacije i priznavanja položenih ispita.

Nije moguće prebaciti se na drugi fakultet ukoliko se drastično razlikuje od prvog, odnosno ukoliko nema ispita koji bi se mogli priznati. Ako je novi fakultet u drugoj naučnoj oblasti (npr. sociologija i medicina), prijemni ispit će se značajno razlikovati tako da ćete u ovom slučaju morati ponovo da polažete prijemni ispit.

Takođe, nije moguće prebaciti se strukovnih studija na akademske – u tom slučaju ćete morati da polažete prijemni ispit.

04. Šta je su to kratki programi studija i kako mogu da ih upišem?

Kratki programi studija su osmišlјeni kao programi koji traju između 3 i 18 meseci, sprovode se na visokoškolskim ustanovama koje propisuju uslove upisa za svaki kratki program. Kratki program ne mora da bude povezan sa drugim nivoima studija.

05. Kako da se prijavim za studentski dom?

Konkurs za smeštaj i ishranu u studentskom domu objavlјuje se na veb prezentaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru sekcije Aktuelno, krajem maja meseca svake godine. Konkursom su obuhvaćeni uslovi prijema, potrebna dokumenta, rokovi za prijavlјivanje, kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata i postupak sprovođenja konkursa.

06. Šta je Centar za razvoj karijere?

Centar za razvoj karijere postoji gotovo na svim Univerzitetima u Srbiji i njegova klјučna uloga je da pomaže studentima u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošlјavanju, da im pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, kao i da pripremi studente za uspešan prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

07. Kome su namenjene studentske stipendije i kako da se prijavim?

Studentske stipendije su namenjene studentima od druge godine studija čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i čiji je prosek tokom studiranja najmanje 9,00.

Prijavu za studentsku stipendiju sa potrebnom konkursnom dokumentacijom predajete visokoškolskoj ustanovi na koju ste upisani. Spisak potrebne dokumentacije nalazi se na veb prezentaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru sekcije Aktuelno. Rok za prijavlјivanje je od 01. do 31. oktobra.

08. Kako da se prijavim za stipendiju za izuzetno nadarene studente i kome su one namenjene?

Pravo na stipendiju za izuzetno nadarene studente ima student akademskih studija, počev od treće godine,odnosno sa ostvarenih 120 ESP bodova, koji tokom studiranja ostvari prosečnu ocenu najmanje 9,00 i koji je u kontinuitetu upisivao godine studiranja na teret budžeta Republike Srbije.

Obrazac prijave na Konkurs, kao i informacije o neophodnoj dokumentaciji, mogu se pronaći na veb prezentaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a prijave se podnose od 1. oktobra. do 31. oktobra.

09. Kako da dobijem diplomu o završenom fakultetu?

Fakulteti nakon diplomiranja izdaju uverenje o završenim studijama. Diplomu koju izdaje univerzitet je potpisao rektor, tako da se ona periodično (jednom ili dva puta godišnje) uručuje svim diplomcima koji su u prethodnoj godini diplomirali. Nakon toga, diploma se preuzima lično u studentskoj službi fakulteta.

10. Kako da se prijavim za studentski kredit i kome je on namenjen?

Studentski kredit namenjen je svim studentima osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija, od prve godine studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Uslovi konkursa, kriterijumi za utvrđivanje redosleda, rokovi i pravo na oslobađanje od obaveze vraćanja studentskog kredite, objavlјuje se na veb prezentaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavlјivanje je od 1 do 31. oktobra.

11. Koje vrste studentskih stipendija postoje?

Studentske stipendije koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije objavlјuju se na veb prezentaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru sekcije Aktuelno.

12. Koje uslove treba da ispunim da bih se upisao na fakultet?

Potrebno je da imate završenu četvorogodišnju srednju školu, a pojedini fakulteti mogu da postave i specifične dodatne uslove – na primer, mogu da zahtevaju da imate završen određeni tip srednje škole, da posedujete posebne zdravstvene sposobnosti, i slično). O uslovima za upis određenog fakulteta informišite se na veb prezentaciji fakulteta koji želite da upišete.

13. Koja je dokumentacija potrebna za upis na fakultet?

U većini slučajeva prvi preduslov za upis na fakultet je položen prijemni ispit. Razlikujemo dokumenta koja su potrebna za prijavu na prijemni ispit i dokumenta koja se predaju prilikom upisa. Sva potrebna dokumenta su uvek jasno objavlјena u konkursu koji fakultet objavlјuje na svojoj veb prezentaciji i mogu se razlikovati od fakulteta do fakulteta.