Prikupljanje neophodne dokumentacije

Radna dozvola

Prikupljanje neophodne dokumentacije

Uz zahtev za dobijanje radne dozvole prilažu se, odnosno pribavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, u skladu sa zakonom, i to:

 

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje
istu;

2) odobrenje za stalno nastanjene ili privremeni boravak
stranca;

3) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.
Radna dozvola se izdaje na period trajanja privremenog
boravka i u slučaju produženja privremenog boravka
neophodno je ponovo podneti zahtev za dobijanje radne dozvole.