Rečnik

Agencija za kvalifikacije

Agencija za kvalifikacije je institucija nadležna za priznavanje (stari naziv - nostrifikaciju) diploma ili drugih dokumenata i sertifikata iz inostranstva.

Apostil

Apostil (engl. Apostille) je overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Dokument overen apostilom oslobođen je svih drugih dodatnih provera i funkcioniše kao potvrda autentitčnosti. Apostil kao zamena za legalizaciju isprava utvrđen je Međunarodnom konvencijom koju je potpisalo 118 zemalja.

APR Agencija za privredne registre

APR - Agencija za privredne registre je državna agencija koja vodi registre svih privrednih društava, preduzetnika, udruženja, i dr. Ukoliko želite da započnete sopstveni biznis, neophodno je da se prvo registrujete u APR-u.

Boravište

Boravište je mesto na kojem privremeno boravite, bez želje da na tom mestu ostanete stalno. Svi koji borave na teritoriji republike Srbije su dužni da prijave tačnu adresu boravišta Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Devizni račun

Devizni račun je račun u banci na kojem možete držati, primati i slati novac u stranim valutama, odnosno devizama (evrima, dolarima, funtama itd.).

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Društvo sa ograničenom odgovornošću - d.o.o. (engl. Limited Liability Company - LLC) je forma privrednog društva koje ima zaseban pravni subjektivitet od članova (vlasnika kompanije), i u kojoj privredno društvo samostalno odgovara za obaveze koje napravi u poslovnom prometu.

Elektronski pečat

Elektronski pečat je elektronski sertifikat koji se izdaje pravnim licima/državnim organima radi potvrde autentičnosti dokumenata i isprava koje lica odnosno državni organi izdaju u svakodnevnom prometu u elektronskom formatu (ugovori, dozvole, uverenja itd).

eUprava

Podrazumeva upotrebu informaciono komunikacionih tehnologija, a naročito upotrebu interneta kao instrumenata za postizanje efikasnijeg, digitalnog javnog servisa u upravnim poslovima.

Fitosanitarni pregled

Fitosanitarni pregled pošiljke bilja vrši se pregledom dokumentacije koja prati pošiljku bilja, pregledom prevoznog sredstva, pregledom ambalaže i pregledom bilja. Identifikacija pošiljke bilja vrši se upoređivanjem podataka iz dokumentacije koja prati pošiljku sa oznakama na ambalaži, pakovanju i utvrđenim sadržajem pošiljke. Provera zdravstvenog stanja bilja vrši se vizuelnim pregledom bilja, uzimanjem reprezentativnih uzoraka radi pregleda u priručnoj laboratoriji na graničnom prelazu.

Fizičko lice

Fizičko lice (engl. Individual Person) je svaki individualni, samostalni čovek. Na primer, kada banke imaju odeljenje za poslovanje sa fizičkim i pravnim licima, prvo se odnosi na poslovanje sa stanovništvom oko njihovih ličnih tekućih i štednih računa, kredita i slično, dok se poslovanje sa pravnim licima odnosi na bankarske usluge namenjene firmama.

Javni beležnik - notar

Javni beležnik - notar (engl. Notary Public) je samostalan i nezavisan pravni stručnjak kome je povereno javno ovlašćenje da sastavlja isprave o pravnim poslovima i drugim činjenicima koje su od značaja za promet novca, roba i usluga, da preuzima na čuvanje isprave, novac i druge predmete, kao i da u svojstvu poverenika suda sprovodi i neke sudske postupke.

JMBG

JMBG je jedinstveni matični broj građana, odnosno identifikacioni broj koji se dodeljuje pri rođenju srpskih državljana. Ima 13 cifara i počinje sa datumom Vašeg rođenja, a sastavni je deo zvaničnih ličnih dokumenata i isprava (lične karte, pasoša, izvoda iz matičnih knjiga itd).

Kvalifikovani elektronski sertifikat

Kvalifikovani elektronski sertifikat (za fizička lica) je vrsta lične karte u digitalnom poslovanju, odnosno način da se elektronski dokaže Vaš identitet. Spisak mesta gde možete da nabavite elektronski sertifikat možete pronaći ovde, a on Vam omogućuje da koristite usluge na sajtu eUprava, plaćate porez na dohodak građana, elektronski predajete obrasce za PIO fond, podnosite zahtev za građevinske dozvole, itd.

Matični broj

Matični broj je jedinstveni broj pravnih lica, ekvivalentan JMBG-u (jedinstvenom matičnom broju građana) koji se koristi sa ciljem razlikovanja subjekata u normalnom poslovanju.

Ministarstvo unutršanjih poslova

MUP - Ministarstvo unutrašnjih poslova (engl. Ministry of Internal Affairs) je resorno ministarstvo za policijsku upravu. Zaduženo je za bezbednost građana, imovine i očuvanja vladavine prava. Građani se najčešće susreću sa predstavnicima MUP-a prilikom izdavanja ličnih dokumenata, vozačkih i saobraćajnih dozvola, prijave prebivališta i boravišta stranaca.

Nerezident

Nerezident je osoba koja ne živi u Srbiji ili provodi manje od polovine godine u Srbiji.

Očitana lična karta

Očitana lična karta podrazumeva ispis podataka sa lične karte koja sadrži čip koji možete obaviti sami (korišćenjem čitača) ili u knjižarama i drugim radnjama u vašem okruženju. Nove lične karte izdaju se sa čipom u kojem se nalazi svi podaci koji su fizički upisani na obrascu lične karte kao i dodatni podaci, uključujući i podatak o prebivalištu.

Overa dokumenta

Overiti dokument može značiti više različitih stvari u redovnom poslovanju. U pitanju je ili overa potpisa na nekom dokumentu pred javnim beležnikom (notarom) gde se potvrđuje identitet osobe koja je dokument potpisala, ili je u pitanju overa kopije nekog zvaničnog dokumenta pred javnim beležnikom (notarom) kada treba da zadržite original za sebe, a kopiju predate kao deo nekog administrativnog postupka. Takođe, javni beležnik (notar) će biti zadužen i za overu ugovora i drugih izjava u zavisnosti od vrste i namena.

Overeni prevod

Overeni prevod podrazumeva prevod dokumenta koji je obavio sudski prevodilac (sudski tumač) i dokument overio svojim pečatom. Sudski prevodioci su registrovani kod Ministarstva pravde kao licencirani sudski tumači, što potvrđuju posebnim registracionim brojem i zvaničnim pečatom.

PIB Poreski identifikacioni broj

PIB - poreski identifikacioni broj (engl. Tax Identification Number) je jedinstveni broj preduzetnika ili pravnog lica koji dodeljuje Poreska uprava, a koristi se u poslovanju sa bankama ili sa Poreskom upravom i služi da identifikuje poreskog obveznika u opštem prometu.

Porez na dohodak

Porez na dohodak (engl. Income Tax) plaćaju fizička lica, rezidenti i nerezidenti, koji su u godini ostvarili dohodak (platu, profit, kamatu), a najzastupljeniji vid oporezivanja dohotka kod nas je oporezivanje plata, zatim prihodi od kapitala (prinos na akcije tj. na isplaćene dividende, prihod od kamata na štednju ili hartije od vrednosti gde poreska stopa iznosi 15%), ili na izdavanje nepokretnosti gde poreska stopa iznosi 20%. Takođe, postoji i posebni godišnji porez na dohodak koji se plaća na visoke prihode, tj. na one iznad trostruke prosečne godišnje zarade u zemlji.

Pravno lice

Pravno lice (engl. Legal Person) je zajednički naziv za organizacije i privredna društva koja imaju zaseban pravni subjektivitet. Svaka vrsta korporativnog organizovanja - u formi preduzetnika, društva sa ograničenom odgovornošću, udruženja - predstavlja pravno lice u poslovnom prometu, sa poreskom administracijom, bankama i drugim fizičkim i pravnim licima.

Prebivalište

Prebivalište je mesto gde stalno živite, odnosno mesto na kojem se nalazi centar vaših životnih aktivnosti. Svi građani su dužni da prijave svoje prebivalište Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Preduzetnik

Preduzetnik (engl. Entrepreneur) je fizičko lice koje je registrovano u Agenciji za privredne registre kako bi obavljalo posao iz prijavljene delatnosti i ostvarivalo profit. U pitanju je pravni subjektivitet koji postoji odvojeno od fizičkog lica koje je preduzetnik, i koji se smatra pravnim licem u poslovnom prometu, sa poreskom administracijom, bankama i drugim fizičkim i pravnim licima.

PKS Privredna komora Srbije

Preduzetnik (engl. Entrepreneur) je fizičko lice koje je registrovano u Agenciji za privredne registre kako bi obavljalo posao iz prijavljene delatnosti i ostvarivalo profit. U pitanju je pravni subjektivitet koji postoji odvojeno od fizičkog lica koje je preduzetnik, i koji se smatra pravnim licem u poslovnom prometu, sa poreskom administracijom, bankama i drugim fizičkim i pravnim licima.

Priznavanje (nostrifikacija) diplome

Priznavanje (nostrifikacija) diplome - Priznavanje diplome je proces kojim se strana visokoškolska isprava, odnosno uverenje o stečenom visokoškolskom statusu priznaje za potrebe korišćenja u Srbiji. Priznavanje vrši ili Agencija za kvalifikacije (ukoliko je priznavanje neophodno za zaposlenje u Srbiji) ili nadležni univerzitet, odnosno fakultet (ukoliko je neophodna za nastavak školovanja u Srbiji).

Rezident

Rezident je osoba koja živi u Srbiji ili više od polovine godine provede u Srbiji.

Uprava za strance

Uprava za strance je sastavni deo Uprave granične policije koja je nadležna za poslove kontrole kretanja i boravka stranaca - od regulisanja viza, boravaka, stalnog nastanjenja stranaca, do poslova Prihvatilišta za strance, poslova azila, mera prema stranim državljanima itd.

Uverenje

Uverenje (engl. Certificate) je zvaničan dokument kojim se potvrđuje neki status (studenta, zaposlenog lica, državljana itd), činjenica ili stanje u nekom od javnih ili privatnih registara koji čuvaju informacije.

Zahtev

Zahtev (engl. Request) je formalan način da zatražite potvrdu, uverenje ili informaciju od neke institucije, državnog organa ili agencije.

Zapisnik

Zapisnik (engl. Minutes of the Meeting, Recording) je pisani dokument koji služi da prenese šta se desilo na nekom sastanku ili događaju.