Poreske Povlastice

Dobrih poslovnih prilika i mogućnosti da povratnici svoja stručna znanja i iskustva iz inostranstva primenjuju u Srbiji sve je više. U skladu s tim, poreske olakšice predviđene za novonastanjene rezidente čine lokalne poslodavce konkuretnijim i omogućavaju im da ponude veći iznos neto plate u istom bruto budžetu novim kadrovima.

U određenim situacijama, povratnicima u zemlju, kao i novonastanjenim rezidentima koji su strani državljani, omogućeno je da uštede čak 70% na poreze i doprinose i to tokom pet godina nakon dolaska u Srbiju. Da bi se poresko olakšanje primenilo neophodno je da i zaposleni i poslodavac ispunjavaju određene uslove.

Koje uslove moram da ispunim?

Opšti uslov za umanjenje osnovice je da se povratnik (odnosno, novonastanjeni rezident), istovremeno sa zasnivanjem radnog odnosa ili u razumnom roku po zasnivanju radnog odnosa, nastani na teritoriji Republike Srbije i postane njen poreski rezident. Povratnik mora početi sa korišćenjem povlastice u roku od godinu dana nakon povratka u Srbiju, i može je koristiti u trajanju od pet godina od dana zaključenja ugovora o radu – bez obzira na to da li u međuvremenu promeni poziciju ili poslodavca (dokle god su ispunjeni propisani opšti uslovi predviđeni zakonom).

Postoje dve osnovne kategorije “povratnika/novonastanjenih rezidenata”:
1.) mladi povratnici (do 40 godina) koji se najčešće vraćaju nakon master studija u inostranstvu i nemaju značajno radno iskustvo u struci; i –

2.) lica koja imaju najmanje dve godine profesionalnog iskustva u inostranstvu i zapošljavaju se u Srbiji na radnom mestu za koje je potrebno posebno stručno obrazovanje i potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada.

Poresko umanjenje zavisi od visine zarade

Umanjenja osnovice poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika definišu Zakon o porezu na dohodak građana kao i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a praktičnu primenu i razradu konkrentih uslova i dokumentaciju koje neophodno obezbediti reguliše Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika.

Za mlade povratnike Zakon propisuje da se umanjenje primenjuje ukoliko lice ostvaruje mesečnu bruto 1 zaradu koja je veća od od 200,144.00 RSD.

Za druge povratnike koji su boravili duže od dve godine u inostranstvu na radu, Zakon predviđa mesečnu bruto 1 zaradu veću od 300,216.00 RSD, kako bi se primenila olakšica. Za drugu kategoriju povratnika uslov godina starosti ne postoji, ali je neophodno ispunjenje svih ostalih uslova propisanih Zakonom i podzakonskim aktima.

Šta je bitno još znati pre primene poreskih olakšica?

Da biste mogli da koristite ove poreske olakšice, nije potrebno zahtevati bilo kakvo prethodno odborenje od Poreske uprave ili nadležnih organa. Nakon što su ispunjeni svi uslovi, i sva dokumentacija prikupljena – poslodavac će za umanjene poreske osnovice koristiti posebno predviđenu šifru obračuna koju predviđa Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku i kao osnov za obračun poreza koristiti 30% neto iznosa zarade (čime se ostvaruje poreska olakšica u iznosu od 70%). Dokumentacija se čuva za potrebe eventualne poreske kontrole poslodavca kako bi se dokumentovalo ispunjenje uslova predviđenih zakonom za primenu poreske olakšice.

Za zaposlenog povratnika, povlastica suštinski znači da u istom bruto budžetu koji je poslodavac predvideo za poziciju koja je oglašena, može ostvariti veću neto platu – čime se podiže konkuretnost i otvaraju mogućnosti za zapošljavanje viskokvalifikovane radne snage iz inostranstva.

Takođe, bitno je napomenuti da se minimalni iznosi bruto 1 zarada nivelišu samim Zakonom i to na godišnjem nivou (i zavise od porasta prosečne zarade na republičkom nivou), pa je bitno ispratiti izmene propisa kako bi se osiguralo da zarade povratnika koji koriste umanjenje odgovaraju propisanim iznosima iz godine u godinu.

Radionica koju je na ovu temu pripremio prof. dr Svetislav Kostić i koja daje detaljne odgovore na većinu pitanja koja se tiču navedenih poreskih olakšica i dostupna je na sledećem linku.

Odgovore na najčešće postavljana pitanja koja tim Tačke povratka dobija u vezi sa zaposlenjem, možete pronaći na našoj stranici – ovde, a ako trenutno tražite posao, napominjemo da smo u saradnji sa portalom Poslovi.Infostud omogućili pretragu aktuelnih poslovnih ponuda za kandidate sa međunarodnim iskustvom na sledećem linku.