Povlastice za poslodavce

Poslovanje u Srbiji je olakšano kroz niz povlastica koje postoje za poslodavce: od mogućnosti da elektronskim putem izvršite registraciju privrednog društva sa ograničenom odgovornošću putem sajta Agencije za privredne registre, preko poreskih oslobođenja na zarade osnivača privrednog društva, sve do zapošljavanja povratnika uz ostvarenje poreskih umanjenja na zarade.

Koje sve povlastice za poslodavce postoje?

Povlastice za inovacione delatnosti

Primera radi, novoosnovane kompanije koje obavljaju inovacionu delatnost imaju mogućnost da se oslobode obaveze plaćanja poreza i doprinosa po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u kompaniji. Prema definiciji iz Zakona, inovaciona delatnost podrazumeva razvojne aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta. Porez i doprinosi se ne plaćaju po osnovu zarade osnivača koja je isplaćena u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovana kompanije i to za bruto zarade čiji iznos nije viši od 150.000 dinara. Propisi koji uređuju ovu povlasticu su član 21e Zakona o porezu na dohodak građana i član 45d Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Detaljniji prikaz poreskih oslobođenja i umanjenja možete pronaći na linku Inovacije Srbija stvara.

Posao za novonastanjena lica

Vlada Republike Srbije je 2022. godine donela posebnu Uredbu za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica za kojima postoji potreba, a koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada.

Podsticaji se isplaćuju u visini 70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade za jedno ili više zaposlenih novonastanjenih lica, i 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, za isplate izvršene za zaposleno novonastanjeno lice u periodu od najviše 60 meseci, počev od 1. jula 2022. godine i zaključno sa 31. decembrom 2028. godine.

Novonastanjeno lice definisano je kao fizičko lice koje u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem nije boravilo na teritoriji Republike Srbije više od 180 dana, sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i ima ugovorenu mesečnu osnovnu zaradu u skladu sa propisom kojim se uređuje rad od najmanje 300.000,00 dinara.

Moja prva plata

Na kraju, postoji i već poznati program Moja prva plata koji ima za cilj zapošljavanje mladih bez prethodnog radnog iskustva sa završenom srednjom ili višom stručnom spremom kod društveno odgovornih poslodavaca koji žele da mladima daju šansu da steknu radno iskustvo, a da zauzvrat dobiju kvalifikovane mlade radnike čije zarade subvencioniše država.