writing

1. Koji su poreske olakšice za povratnike prilikom zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem u Srbiji?

Za osobe koje zasnivaju radni odnos sa poslodavcem u Srbiji, na radnom mestu za koje je potrebno posebno stručno obrazovanje i potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada, ostvaruje se pravo na umanjenje osnovice poreza i doprinosa za 70% za zaradu. Postoje dva odvojena osnova po kojem se mogu ostvariti ova umanjenja – za novonastanjena lica u Srbiji.

2. Koje uslovi treba da se ispune da bi se primenila olakšica?

Lica koja u trenutku zaključenja ugovora o radu sa domaćim poslodavcem imaju manje od 40 godina, i u periodu od 12 meseci pre zaposlenja su pretežno boravila van Srbije radi daljeg školovanja, odnosno stručnog usavršavanja, za mesečnu zaradu koja je veća od 229,388.00 RSD.

Novonastanjena lica, bez obzira na godine starosti, koja su u periodu od 24 meseca pre zaključenja ugovora o radu sa domaćim poslodavce boravila pretežno van teritorije Republike Srbije, na radnom mestu za koje je potrebno stručno obrazovanje i potreba se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada za mesečnu zaradu koja je veća od 344,082.00 RSD.

3. Da li postoje još neki uslovi koji se primenjuju na povratnike a koji su relevantni za primenu poreskih propisa o umanjenu osnovice poreza?

Opšti uslov za umanjenje osnovice je da se povratnik, istovremeno sa zasnivanjem radnog odnosa ili u razumnom roku po zasnivanju radnog odnosa,

nastani na teritoriji Republike Srbije i ispunjava uslov da se smatra njenim poreskim rezidentom po osnovu centra životnih i poslovnih interesa, kao i poreskim rezidentom Srbije za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje Srbija primenjuje sa drugim državama.

4. Koji su relevantni propisi za ostvarivanje poreskih olakšica?

Zakon o porezu na dohodak građana kao i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje definišu umanjenja osnovice poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika.

Pored toga, prilikom zapošljavanja povratnika koji potpadaju pod kategorije za koje umanjene može da se ostvari, potrebno je konsultovati i Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, kao i Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (sekcija koja definiše zaradu novonastanjenog obveznika, sa pravom na umanjenje za 70% osnovice poreza na zaradu i doprinosa po članu 15v Zakona i članu 15a Zakona o doprinosima, sa beneficiranim stažom).

5. U kom periodu se mogu koristiti olakšice?

Olakšice se mogu koristiti u periodu od 5 godina od trenutka zaključenja ugovora o radu sa domaćim poslodavcem.

6. Šta se dešava ukoliko povratnik promeni posao?

Bez obzira na promenu poslodavca, povratnik u periodu od 5 godina od zaključenja ugovora o radu ima pravo da ostvaruje umanjene osnovice poreza i doprinosa, uz kumulativno ispunjenje uslova koji su predviđeni zakonom (kod novog poslodavca).

7. Da li je bliže definisan boravak u inostranstvu pre zaključenja ugovora o radu?

Jeste, donošenjem posebnog Pravilnika kojim se bliže definišu načini ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjene obveznike.

8. Da li su poreske olakšice uslovljene starošću zaposlenog?

Za mesečnu zaradu koja je veća od od 200,144.00 RSD, Zakon propisuje da se umanjenje primenjuje na lica koja imaju do 40 godina starosti (uz ispunjenje svih ostalih uslova). Za mesečne zarade koje su veće od 300,216.00 RSD, uslov godina starosti ne postoji (uz ispunjenje svih ostalih uslova propisanih Zakonom).